cesiune | model formularAct aditional la contractul de cesiune

Act din categoria Contracte comerciale

la actele constitutive ale S.C. …………………… înmatriculată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului al ……………. sub nr. ………………………. Subscrisa S.C. …………………………………………………….. cu sediul în ……………………………….. str. …………………………………………………….. nr. ……………., bloc ……………, sectorul ………………………, înmatriculată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului sub nr. ………………………………………………………………, reprezentată prin ………………………………………, având funcÅ£ia de ………………………………………………, în baza hotărârii Adunării Generale/deciziei asociatului unic nr. …………………………………….. […]

model...

CONTRACT de cesiune de parti sociale

Act din categoria Contracte comerciale

S.C. …………………………………………. înmatriculată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului al ……………………………… sub nr. ………………. ÃŽntre subsemnaÅ£ii: 1. (numele ÅŸi prenumele) …………………………………………………. cetăţean ………………………………….. născut la data de ……………………….., în ………………………….. str. …………………………….. nr. …….., bloc ………, scara …………., etaj ……….., ap. ………., sector/judeÅ£ ………… sex ………….. starea civilă …………………….., posesorul ……………………….. seria …………. nr. …………………….., eliberat de […]

model...

CONTRACT de Cesiune drepturi patrimoniale de autor

Act din categoria Contracte comerciale

Incheiat in baza Legii nr. 8/1996 privind protectia dreptului de autor Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. ……, bloc …., ap. ……….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin …………… in calitate de proprietar al bazei de date, continand ……………………., denumita in […]

model...

CONTRACT de CESIUNE

Act din categoria Contracte comerciale

ÃŽntre subsemnaÅ£ii: 1) ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul lui ……. ÅŸi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de SecÅ£ia … PoliÅ£ie la data de ….., având cod numeric personal……, în calitate de cedent ÅŸi 2) ……………….- cetăţean […]

model...

model: