Contract de arendare

Model Contract de arendare

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE2)
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …………, apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., având contul nr. ……………………………………………., deschis la …………………………………………….., reprezentată de …………………………, cu funcţia de …………………….. în calitate de arendator, pe de o parte, şi,
sau
1.1. D …………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………… str. …………………………………., nr. …………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judeţ …………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………… în (localitatea) …………………………, sector/judeţ ………………………., fiul lui …………………………….. şi al …………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ………………., eliberat de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………., în calitate de arendator, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………., str. ……………………………………. nr. …………………., bloc ………….., scara ………., etaj ……., apartament ……, judeţ/sector ……………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………………………. din ……………………., având contul nr. …………………………………, deschis la ……………………………………………….., reprezentată de ………………………, cu funcţia de …………///…………….., în calitate de arendaş, pe de altă parte,
sau
1.2. D ………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………………., str. ………………………………, nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………, apartament ………., sector/judeţ ……………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) ………………………, sector/judeţ …………………………, fiul lui ………………………………. şi aI ………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………….. nr. …………………. eliberat de ……………………………………………., cod numeric personal ………………….., în calitate de arendaş, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de arendare, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Arendatorul dă arendaşului următoarele bunuri3) ………………………………………………………………….
2.2. Bunurile agricole arendate4) sunt cuprinse în inventarul ce constituie anexa nr. …………….. şi sunt prezentate în planul de situaţie anexa nr.5) ……………………………………………………………………….. .
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Obligaţiile arendatorului sunt următoarele:
a) să predea bunurile arendate la termenul şi în condiţiile stabilite;
b) să controleze oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate;
c) alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul contract.
Arendatorul garantează pe arendaş împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale, în conformitate cu prevederile legii.
3.2. Obligaţiile arendaşului sunt următoarele:
a) să folosească bunurile arendate în scopul pentru care s-a făcut arendarea, ca un bun proprietar şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;
b) să menţină potenţialul productiv al bunurilor arendate;
c) să restituie bunurile arendate la încetarea contractului;
d) să plătească arenda la termenele şi în modalităţile stabilite în prezentul contract;
e) alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul contract.
3.3. Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cu acordul scris al arendatorului şi cu respectarea prevederilor legii.
3.4. Subarendarea parţială sau totală este interzisă.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de arendare pe termen de …………………. ani6).
4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de …………………………….., dată la care începe executarea contractului.
4.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.
V. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. Părţile au convenit ca arendatorul să plătească o arendă7) de ……………………………………………, astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………… .
5.2. Impozitele şi taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului.
VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ intr-un contract de arendare
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
6.2. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
6.3. Dacă, înainte de a fi culeasă, recolta a pierit integral sau cel puţin o jumătate din ea, ca urmare a unui caz fortuit sau de forţă majoră8), arendaşul poate obţine o reducere de preţ dacă face dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:
a) cauza pieirii totale sau parţiale a recoltei să se datoreze cazului fortuit sau de forţă majoră;
b) pierderea recoltei să fie anterioară culegerii ei;
c) cel puţin o jumătate din recoltă să fi pierit în mod fortuit sau din forţă majoră;
d) pierderea suferită de arendaş să nu fi fost compensată din anii precedenţi sau din anii următori.
VII. LITIGII
7.1. În cazul în care un litigiu nu s-a putut soluţiona cu acordul părţilor sau prin arbitraj, oricare dintre ele poate cere, în justiţie, în condiţiile legii, rezilierea prezentului contract.
VIII. REÎNNOIREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract poate fi reînnoit, printr-o înţelegere a părţilor şi cu respectarea prevederilor legii.
8.2. Fiecare parte contractantă este obligată să încunoştinţeze, în scris, cealaltă parte, cu cel puţin un an înainte de expirarea prezentului contract, despre intenţia sa de a-l reînnoi sau de a nu-l reînnoi.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea, de partea care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care …………………., astăzi ……………………., data semnării lui.

ARENDATOR

ARENDAŞ

N.B.
a) Dacă în contract nu s-a prevăzut nici un termen, arenda se consideră valabilă pentru tot timpul necesar, astfel încât arendaşul să poată culege fructele.
b) În cazul în care, la expirarea termenului, arendaşul continuă să folosească bunurile agricole, părţile se află în faţa unei rearendări (relocaţiuni).
c) În situaţia în care arendaşul este înlocuit cu un alt arendaş, vechiul arendaş este obligat să lase noului arendaş bunurile agricole şi toate accesoriile lor în cele mai bune condiţiuni, pentru executarea contractului de arendă.

NOTE
1. Se încheie între arendator care poate fi proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri şi arendaş.
2. Pot fi persoane fizice sau juridice: Arendaşul – persoană fizică, trebuie să fie cetăţean român, cu domiciliul în România şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator. Arendaşul – persoană juridică, trebuie să aibă naţionalitatea română, sediul în România şi ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole. Nu pot da în arendă bunuri agricole, în sensul legii, regiile autonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi de producţie agricolă, societăţile comerciale şi alte unităţi care au în patrimoniu sau în administrare terenuri proprietate de stat. De asemenea, nu pot lua în arendă terenuri agricole agenţii economici cu capital majoritar de stat, prestatori de servicii rezultaţi din transformarea fostelor staţiuni de mecanizare a agriculturii.
3. Obiectul contractului trebuie să fie complet şi precis, adică să cuprindă descrierea amănunţită a tuturor bunurilor arendate.
4. În sensul Legii arendării (nr. 16/1994), prin “bunuri agricole care pot fi arendate se înţelege: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă, precum şi animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole”.
5. Pentru bunurile la care se impune acest document.
6. Durata arendării nu poate fi mai mică de 5 ani, cu următoarele excepţii: în cazul plantaţiilor de viţă de vie, de pomi, de arbuşti fructiferi, de hamei şi duzi în declin (în funcţie de starea plantaţiei şi, respectiv, pe durata de exploatare rămasă); pentru suprafeţele de teren mai mici de 1 ha, a căror dare în arendă este justificată de lipsa temporară a mijloacelor de producţie materiale şi financiare, de absenţa din localitate sau de motive de sănătate.
7. Arenda se poate plăti în bani, în natură, precum şi în bani şi în natură, potrivit înţelegerii părţilor.
8. Dacă nu se convine altfel (se are în vedere şi obiceiul locului).

model:

Contract de arendare