Contract de depozit

Model Contract de depozit

I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE
1.1. D …………………………………………., domiciliat în ……………………………., str. …………………………….. nr. ………., bloc ……, scara ………, etaj ………., apartament ……., sector/judeÅ£ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………….. în (localitatea) ……. sector/judeÅ£ ……………………… fiul lui ………………………………. ÅŸi al …………………………………………., posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………. nr. ……………………, eliberat de ………………………………, cod numeric personal …………………………………, în calitate de deponent, pe de o parte, ÅŸi
1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. …………………………………….. nr. ………, bloc ………., scara …….., etaj ………, apartament ……, sector/judeÅ£ ……………., născut la data de (ziua, luna, anul) …………….. în (localitatea) …………… sector/judeÅ£ …………………………………, fiul lui ……………………………. ÅŸi al ………………………………, posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria ……… nr. ………………………, eliberat de …………., cod numeric personal ……………………… în calitate de depozitar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de depozit, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Deponentul încredinÅ£ează depozitarului spre păstrare, cu titlu de depozit, bunurile prevăzute în anexa nr. …………………………….. care face parte integrantă din prezentul contract.
2.2. Depozitarul asigură păstrarea bunurilor în imobilul proprietate (închiriat) situat în localitatea …………………………………………………….. str. ……………………. nr. ……….., bloc ……., scara …….., etaj ………., apartament …………, sector/judeÅ£ …………………………… .
2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal, ce constituie parte integrantă a prezentului contract până la data de …………………………………. . Procesul-verbal de predare-primire va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de măsură, cantitatea, calitatea, ambalajul ÅŸi preÅ£urile, precum ÅŸi menÅ£iuni dacă bunurile sunt sau nu perisabile ori alte menÅ£iuni necesare identificării lor.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata depozitării bunurilor primite în depozit este de ………….. începând de la data de ……………. până la data de …………… .
3.2. La încheierea termenului, deponentul va ridica bunurile pe bază de proces-verbal de predare-primire care va conţine datele prevăzute la pct. 2.3 alin. 2.
IV. PREÅ¢UL CONTRACTULUI
4.1. PreÅ£ul depozitării este de …………………………………….. lei lunar, pe toată durata contractului ÅŸi va fi indexat în funcÅ£ie de ………………………………………… pe bază de act adiÅ£ional încheiat între părÅ£i.
4.2. Plata preţului se va face depozitarului lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară/în termen de 5 zile de la împlinirea duratei depozitării.
V. CLAUZA PENALÄ‚
5.1. Neplata preÅ£ului la termenul stabilit îl îndreptăţeÅŸte pe depozitar să perceapă o penalitate de întârziere de ………………. %, calculată asupra sumei neachitate.
VI. DREPTURI ÅžI OBLIGAÅ¢II
6.1. Depozitarul are următoarele obligaţii:
a) să păstreze bunurile primite în depozit şi să îngrijească de ele aşa cum se îngrijeşte de bunurile sale;
b) să asigure integritatea bunurilor ce i s-au încredinţat, să ia măsuri de prevenire a deteriorării sau degradării lor;
c) să nu folosească bunurile în interes personal;
d) să nu înstrăineze bunurile care fac obiectul prezentului contract;
e) să ia măsuri pentru asigurarea şi garantarea secretului depozitului;
f) să restituie bunurile în starea în care au fost preluate la expirarea duratei prezentului contract sau la cererea deponentului. Restituirea bunurilor se va face de la locul de depozitare pe cheltuiala deponentului.
6.2. Depozitarul are dreptul să reţină bunurile, în cazul în care deponentul nu le ridică la expirarea duratei prezentului contract, până când acesta achită depozitarului preţul convenit sau sumele rămase de plată.
6.3. Deponentul are următoarele obligaţii:
a) să achite la termenul stabilit preţul convenit pentru depozitarea bunurilor;
b) să ridice bunurile la expirarea duratei prezentului contract, pe cheltuiala sa;
c) să elibereze depozitul/locul de depozitare la termenul stabilit.
6.4. Deponentul are dreptul să solicite oricând restituirea bunurilor în starea în care au fost predate, în caz contrar are dreptul de a cere despăgubiri.
VII. FORÅ¢A MAJORÄ‚
7.1. Nici una dintre părÅ£ile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/ÅŸi de executarea în mod necorespunzător – total sau parÅ£ial – a oricărei obligaÅ£ii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaÅ£iei respective a fost cauzată de forÅ£a majoră, aÅŸa cum este definită de lege.
7.2. Partea care invocă forÅ£a majoră este obligată să notifice celeilalte părÅ£i, în termen de ……………. (zile, ore), producerea evenimentului ÅŸi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinÅ£elor lui.
7.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părÅ£ile au dreptul să-ÅŸi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
VIII. NOTIFICÄ‚RI
8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
8.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ……………. exemplare din care ………………….. astăzi ……………………., data semnării lui.

DEPONENT

DEPOZITAR

model:

Contract de depozit