CONTRACT de mandat

Model CONTRACT de mandat

CONTRACT DE MANDAT1)

Încheiat astăzi …………….
la ………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ……………….. sector/judeţ …………………………….., fiul lui ………………………………….. şi al ………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………… eliberat de ……………….., cod numeric personal …………………………….., în calitate de mandant, pe de o parte, şi
1.2. D …………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………….., str. …………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. în (localitatea) ………………. sector/judeţ ……………………………….., fiul lui ………………………………… şi al …………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. …………….. eliberat de ……………., cod numeric personal …………………, în calitate de mandatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI2)
2.1. Mandantul îl împuterniceşte pe mandatar, ca în numele său şi pentru el, să vândă cui va crede de cuviinţă, în condiţiile pe care le va crede de cuviinţă şi la preţul ce-l va socoti potrivit, imobilul proprietatea mandantului în temeiul ……………………………., compus din …………………….., situat în (localitatea) ……………….. str. ……………….. nr. …….., bloc ……., scara …….., etaj ……., ap. ………., judeţul/sectorul …………………………… şi având următoarele vecinătăţi ………………………………… . Mandatarul va primi, pentru mandant şi în numele său, preţul convenit, îndeplinind toate formalităţile necesare încheierii şi autentificării contractului de vânzare-cumpărare şi semnând valabil pentru mandant şi în numele său ori de câte ori va fi nevoie.
2.2. Mandatarul poate trata şi încheia orice contract de închiriere cu oricine, fixând termenul şi preţul în condiţiile ce le va crede de cuviinţă, dar nu în defavoarea mandantului, în conformitate cu dispoziţiile legale, va putea primi chiriile şi plăti impozitele şi taxele de orice natură, va putea face reparaţii, va putea acţiona în judecată pe chiriaşi şi va putea face orice act necesar pentru o bună administrare. El va putea reprezenta pe mandant şi îi va putea susţine interesele faţă de organele de administraţie publică, de instanţele judecătoreşti şi în faţa oricăror persoane fizice şi juridice.
2.3. Pentru prestaţia realizată, mandantul se obligă să plătească mandatarului …………………………. % din valoarea profitului realizat.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract s-a încheiat pe o durată de …………. luni/ani, începând cu data de ……………… până la data de ……………….. .
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Obligaţiile mandatarului sunt următoarele:
a) să execute mandatul;
b) să dea socoteală de gestiunea sa.
4.2. Obligaţiile mandantului sunt următoarele:
a) de a-l dezdăuna pe mandatar pentru pierderile suferite prin îndeplinirea mandatului;
b) de a-i restitui cheltuielile utile şi necesare efectuate cu ocazia executării mandatului3).
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract de mandat încetează în următoarele cazuri:
a) revocare totală sau parţială5);

b) renunţare;
c) moartea mandantului sau a mandatarului;
d) interdicţia mandantului sau mandatarului6);
e) falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau mandatarului7);
f) imposibilitatea executării mandatului8);
g) îndeplinirea mandatului9).
5.2. După încetarea contractului, toate actele juridice încheiate ca mandatar sunt nule.10)
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Mandatarul răspunde:
a) în cazul în care a primit bunul, dar a pierit din culpa sa;
b) de valoarea bunurilor pe care trebuie să le primească, dar a neglijat să le ridice;
c) de fructele percepute sau de cele pe care ar fi trebuit să le perceapă.
6.2. Mandatarul se obligă să plătească dobândă la sumele încasate în numele mandantului şi folosite în interesul său.11)
6.3. Mandatarul poate să-şi substituie o altă persoană, care să îndeplinească total sau parţial obligaţiile rezultate din mandat.12)
6.4. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ………………………….. în ……………………….. exemplare originale.

MANDATAR

MANDANT

NOTE:
1) Contract de mandat sau procură specială.
2) Procură generală de administraţie. Domeniile şi actele de reprezentare sunt multiple. Contractul de mandat (procura) se autentifică de notarul public.
3) Mandantul va datora şi dobânzi la sumele avansate de mandatar, care vor curge „din ziua în care mandatarul a făcut plata fără să fie necesară punerea în întârziere”.
4) Mandantul poate (conf. art. 1553 Cod civil) revoca mandatul şi constrânge pe mandatar de a-i remite înscrisul de împuternicire.
5) Un mandat special nu revocă un mandat general decât pro parte.
6) Punerea sub interdicţie a unuia dintre ei duce la stingerea mandatului (art. 1552 pct. 3 Cod civil).
7) Nu va avea loc stingerea mandatului prin falimentul sau insolvabilitatea mandantului când mandatul a fost încheiat în interesul mandantului sau mandatarului ori al mandantului sau al unui terţ. Cel care este falit sau insolvabil nu poate invoca încetarea mandatului pe un asemenea considerent. Cererea o poate face însă cealaltă parte contractantă.
8) Un caz fortuit sau forţa majoră poate împiedica îndeplinirea mandatului (de ex.: obiectul mandatului a pierit într-o inundaţie etc.).
9) Încetarea mandatului poate avea loc în momentul împlinirii condiţiei sau a termenului.
10) Există însă două excepţii:
a) conf. art. 1557 Cod civil, „E valid ceea ce face mandatarul în numele mandantului, atât timp cât nu cunoaşte moartea lui sau existenţa uneia dintre clauzele ce desfiinţează mandatul”;
b) conform art. 1558 Cod civil „În cazurile art. 1557 sunt valide contractările mandatarului cu cei de al treilea, care sunt de bună-credinţă”.
11) Când prin folosirea sumelor de către mandatar s-a produs şi o pagubă mandantului, atunci mandatarul va datora şi daune-interese.
12) Dacă este cazul substituirea mandatarului se poate face prin specificare în contract sau printr-un act ulterior, cu consimţământul mandantului. Iar dacă substituirea are loc fără consimţământul mandantului, atunci mandatarul va răspunde pentru activitatea terţilor care substituie. Conf. art. 1539-1541 Cod civil, mandatarul nu răspunde în nici un caz pentru daunele cauzate prin delict de către o terţă persoană.

model:

CONTRACT de mandat