ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

Model ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

I. PARTILE DIN ANTECONTRACT

Prezentul contract se incheie prin intermediul S.C “………………..” inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………, cod fiscal ………………, cu sediul social la adresa: Str. ……….., nr. …., bl. …., ap. …., sc. …., sector …., Bucuresti, in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, reprezentata prin ………………. .

Intre:

D-na/Dl. ……………………….., domiciliat in ………………, str. ……………., nr. …., bl. …., sc. …., et. …., sect. ……, posesor al B.I. seria …., nr. …….., eliberat de ……….., la data de ………., in calitate de VANZATOR al imobilului situat in: localitatea ……………., judet/sector ……….., str. ……………., nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …. .

Si

D-na/Dl. ……………………….., domiciliat in ………………, str. ……………., nr. …., bl. …., sc. …., et. …., sect. ……, posesor al B.I. seria …., nr. …….., eliberat de ……….., la data de ………., in calitate de CUMPARATOR.

II. OBIECTUL ANTECONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie, in cazul vanzarii-cumpararii imobilului situat in: localitatea ……………., judet/sector ……….., str. ……………., nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …. ., MEDIEREA de catre PRESTATOR, a incheierii contractului de vanzare-cumparare.
Prin MEDIERE se inteleg toate activitatile (prestarile de servicii), pe care le indeplineste PRESTATORUL, pentru ca vanzarea-cumpararea sa aiba loc intre partile contractante (de exemplu: cautarea vanzatorului, cautarea cumparatorului, pregatirea actelor necesare pentru finalizarea contractului de vanzare-cumparare etc.).

III. OBLIGATIILE PARTILOR

A. OBLIGATIILE PRESTATORULUI DE SERVICII

Prestatorului de servicii are urmatoarele obligatii:
– sa garanteze fata de VANZATORUL si CUMPARATORUL din prezentul Antecontract, pentru incheierea in termen de …………… luni de la data semnarii prezentului Antecontract, a “Contractului de vanzare-cumparare” a imobilului de la adresa aratata la Pct. II.;
In cazul in care “Contractul de vanzare-cumparare” nu se va mai incheia din vina PRESTATORULUI DE SERVICII, acesta se obliga sa restituie orice sume ce constituie avans al comisionului, celor de la care le-a primit.
In cazul in care “Contractul de vanzare-cumparare” nu se va mai incheia din vina uneia din parti, PRESTATORUL DE SERVICII se obliga sa restituie suma ce constituie avans al comisionului, celeilalte parti ce nu are nici o vina.
– sa pregateasca toate actele necesare finalizarii tranzactiei in termen de ………… de la incheierea prezentului Antecontract;

B. OBLIGATIILE VANZATORULUI

Vanzatorul are urmatoarele obligatii:
– sa plateasca un comision PRESTATORULUI DE SERVICII in valoare de 3% din pretul vanzarii reprezentand suma de ………………… lei din care in momentul incheierii prezentului antecontract s-a incasat suma de …………. lei, sub forma de avans al comisionului, suma ramasa in valoare de ……………. lei urmand a fi platita in momentul perfectarii “Contractului de vanzare-cumparare”, adica la semnarea sa;
– in cazul in care vanzatorul din motive necunoscute sau neintemeiate nu va mai vinde imobilul de la adresa aratata la Pct. II. al prezentului antecontract, acesta va fi obligat sa plateasca PRESTATORULUI DE SERVICII daune-interese, echivalente cu plata comisionului majorat cu 100%.

C. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
– sa plateasca un comision PRESTATORULUI DE SERVICII in valoare de 3% din pretul vanzarii reprezentand suma de ………………… lei din care in momentul incheierii prezentului antecontract s-a incasat suma de …………. lei, sub forma de avans al comisionului, suma ramasa in valoare de ……………. lei urmand a fi platita in momentul perfectarii “contractului de vanzare-cumparare”, adica la semnarea sa;
– in cazul in care cumparatorul din motive necunoscute sau neintemeiate nu va mai cumpara imobilul de la adresa aratata la Pct. II. al prezentului antecontract, acesta va fi obligat sa plateasca PRESTATORULUI DE SERVICII daune-interese, echivalente cu plata comisionului majorat cu 100%.

IV. VALOAREA ANTECONTRACTULUI

Pretul imobilului de la adresa aratata la Pct. II. este de ……………… …………………. lei.
Valoarea Antecontractului o constituie valoarea comisionului de 3% din pretul vanzarii imobilului, adica …………………………… lei.

V. DURATA ANTECONTRACTULUI

Prezentul Antecontract se considera incheiat in momentul semnarii lui adica la data de ……….. si este valabil pana la executarea sa in intregime.

VI. PREVEDERI FINALE

Conditiile in care se face vanzarea-cumpararea vor fi stipulate in “Contractul de vanzare-cumparare” iar pretul vanzarii imobilului de la adresa aratata la Pct. II. va fi cel stipulat la Pct. IV din prezentul Antecontract.
In cazul in care pretul vanzarii va fi mai mare in “Contractul de vanzare-cumparare” deca cel aratat in Antecontract, comisionul de 3% al PRESTATORULUI DE SERVICII, se va calcula din noul pret, urmand sa se scada din comision suma deja achitata prestatorului sub forma de avans.
Nu este posibila inlaturarea efectelor prezentului Antecontract, printr-un Contract de vanzare-cumparare.
Niciuna din partile contractante nu poate modifica ori pune capat prezentei conventii fara acordul scris al celeilalte.
Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabila la sediul societatii. Litigiile nerezolvate pe cale amiabila se vor solutiona de catre instanta de Judecata competenta.
Dupa cum atesta semnaturile de mai jos, PRESTATORUL DE SERVICII impreuna cu VANZATORUL si CUMPARATORUL incheie acest Antecontract de vanzare-cumparare in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, la data de …………

VůNZńTOR PRESTATORUL DE
SERVICII
…………….. S.C. ……….

reprezentatđ prin
CUMPńRńTOR
…………..
……………..

ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE