Contract Individual de munca

Model Contract Individual de munca

Angajator (persoana juridică sau persoana fizică) …………………………..
Sediul ……………………………………………………………………………………….
ÃŽnregistrat la registrul comerÅ£ului din judeÅ£ul …………………………………..
sub nr. ………………………………………………………………………………………
Cod fiscal ………………………………………………………………………………….
Telefon ……………………………………………………………………………………..

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCÄ‚*)

încheiat ÅŸi înregistrat sub nr. …….
la registrul inspectoratului teritorial de muncă din ………….. la data de …………….

A. Subsemnatul ……………………., reprezentant legal al persoanei juridice ………………………….. ÅŸi
salariatul/salariata …………………………, domiciliat/domiciliată în localitatea ………………………., str. ………………………………. nr. ……….., judeÅ£ul …………………., posesor al actului de identitate seria ………………. nr. ………………, eliberat de …………………… la data de ………………………….., am încheiat prezentul contract de muncă în următoarele condiÅ£ii asupra cărora am convenit:
I. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata ………………………………… urmând să înceapă activitatea la
data de ……………………..;
b) determinată, de ………………………………., pe perioada cuprinsă între data de …………………….
ÅŸi data de ……………………. .
II. Felul muncii
Funcţia
(meseria) ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Salariatul/salariata va presta următoarele activităţi: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Activitatea prestată se desfăşoară în condiÅ£ii deosebite de muncă ……………………………., grupa de muncă …………………. timpul lucrat în aceste condiÅ£ii ………………………… . Angajatorul poate schimba, pe durată determinată, felul muncii, în condiÅ£iile legii, cu menÅ£inerea salariului stabilit sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.
III. CondiÅ£ii de angajare: o normă întreagă, o fracÅ£iune de normă de ……………………. . Durata timpului de lucru este de ………………. ore/zi.
IV. Salariul lunar este de ………………….. lei, din care salariul de bază de ………………………. lei ÅŸi următoarele sporuri ……………………………………. . Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se plătesc cu sporuri prevăzute în Codul Muncii Codul Muncii sau în contractele colective de muncă. Salariatul ……………………….. beneficiază în plus ÅŸi de următoarele drepturi băneÅŸti ……………………. . Data la care se plăteÅŸte salariul este ……………………….. .
V. ÃŽn situaÅ£ia în care salariatul/salariata …………………………….. este trimis/trimisă în delegaÅ£ie beneficiază de următoarele drepturi:
a) transport ………………………………;
b) cazare …………………………………;
c) diurnă ………………………………… .
VI. Durata concediului anual de odihnă este de ……………. zile, în raport cu vechimea în muncă a salariatului, de ………….. ani.
VII. Drepturi specifice legate de protecţia muncii:
a) echipament de protecÅ£ie …………………….;
b) echipament de lucru ………………………….;
c) antidoturi …………………………………………………………………………………………;
d) alimentaÅ£ie de protecÅ£ie …………………………………………………………………..;
e) alte drepturi ÅŸi obligaÅ£ii privind protecÅ£ia muncii …………………………. .
VIII. Alte clauze: ………………………………………………………………………………………………………………
IX. Obligaţii generale ale părţilor:
Angajatorul are obligaţia:
a) să plătească salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestată şi să îi acorde celelalte drepturi prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă;
b) să îi asigure salariatului condiţii corespunzătoare de muncă, cu respectarea măsurilor de protecţie a muncii;
c) să reţină şi să vireze la timp contribuţiile salariatului pentru asigurările sociale, pensie suplimentară, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi celelalte contribuţii prevăzute de dispoziţiile legale;
d) în cazul încetării prezentului contract de munca, să îi plătească drepturile la zi.
Salariatul are obligaţia:
a) să realizeze norma de muncă şi celelalte sarcini ce decurg din funcţia sau postul deţinut şi să răspundă de îndeplinirea lor faţă de angajator;
b) să respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioară al unităţii şi normele de protecţie a muncii, păstrarea secretului de stat şi de serviciu.
X. Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat şi s-a înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă.

Angajator,
……………

Salariat,
……………………

Reprezentant legal,
…………………………..

DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCÄ‚:

Nr. crt. Data contractului Elementul contractual asupra căruia s-a convenit modificarea Semnătura
Angajator Salariat Funcţionar al inspectoratului teritorial de muncă

AVIZAT
Funcţionarul inspectoratului de muncă
Numele ÅŸi prenumele ……………………………..
Semnătura …………………………………………….

____________
* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 747/1999 pentru aprobarea Normelor privind încasarea, evidenţa şi modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratele teritoriale de muncă şi de direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare a Procedurii de înregistrare a contractelor individuale de muncă şi a modului de ţinere a evidenţei muncii prestate de salariaţii angajatorilor prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de înregistrare şi evidenţă a convenţiilor civile de prestări de servicii (M. Of. nr. 653/31.12.1999).

Contract Individual de munca