Conventie civila de prestari servicii

Model Conventie civila de prestari servicii

Societatea Comercială …………………………
Sediul ………………………………………………..
Codul fiscal ………………………………………..
Telefon ………………………………………………

I. Părţile contractante
1. …………………………, cu sediul în …………………………., str. ……………………………………. nr. ………….., telefon ……………., cont de virament nr. ………………., deschis la ………………………….., reprezentată prin …………………………., în calitate de ………………….., numită în prezentul contract angajator (beneficiar), şi
2. ……………………………., domiciliat în …………….., str. …………………….. nr. ……….., judeţul ……………, născut în localitatea …………………………., la data de ……………….., posesor al actului de identitate seria ……………….. nr. …………………, eliberat de …………………… la data de ……………………., codul numeric personal …………………………, în calitate de prestator de servicii (executant), am încheiat prezenta conventie civila de prestari servicii în următoarele condiţii stabilite de comun acord:
II. Obiectul convenţiei civile de prestari servicii
• activitatea/lucrarea care urmează să fie prestată ………………………..
• remuneraţia brută stabilită pentru prestaţie ………………………….. lei
• data efectuării plăţii remuneraţiei …………………………….
III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Angajatorul se obligă:
• să-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;
• să creeze prestatorului condiţii corespunzătoare de muncă, cu respectarea normelor de protecţia muncii;
• să reţină şi să vireze impozitul prevăzut de lege pentru venitul realizat de prestator.
2. Prestatorul se obligă:
• să presteze activitatea sau să predea lucrarea la termenul convenit, în condiţiile şi de calitatea cerute de beneficiar;
• să respecte secretul lucrărilor şi regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariaţii săi;
• să respecte normele de protecţie a muncii specifice activităţii.
IV. Durata convenţiei civile de prestari servicii
• Durata nedeterminată/determinată …………………….., timpul de lucru ………….. ore pe zi (pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999) .
• Durata executării lucrării ………………… (pentru activităţi prestate la asociaţiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 130/1999) .
V. Modificarea convenţiei civile
Modificarea oricărei clauze a convenţiei civile se poate face numai prin înţelegere între părţi, convenită în scris, prin act adiţional.
VI. Încetarea convenţiei civile
Prezenta convenţie civilă încetează:
1. prin acordul scris al părţilor;
2. din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.
VII. Răspunderea părţilor
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie civilă de prestari servicii atrage răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege.
Litigiile ivite în derularea prezentei convenţii civile se soluţionează pe cale amiabilă sau de către judecătorie, în cazul în care nu s-au soluţionat pe cale amiabilă.
Prezenta convenţie civilă a fost încheiată în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul teritorial de muncă ……………….. .

Angajator (Beneficiar)

Prestator (Executant)

Avizat
Funcţionarul inspectoratului teritorial de muncă
Numele şi prenumele …………………………………
Semnătura ……………………………………………….

_____________
* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru aprobarea Normelor privind încasarea, evidenţa şi modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratele teritoriale de muncă şi de direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, a Procedurii de înregistrare a contractelor individuale de muncă şi a modului de ţinere a evidenţei muncii prestate de salariaţii angajatorilor prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de înregistrare şi evidenţă a convenţiilor civile de prestări de servicii. În conformitate cu pct. 9 din Procedura sus-menţionată, angajatorii trebuie să înregistreze convenţiile civile de prestari servicii într-un registru care are următoarea contextură: numărul curent, numele şi prenumele, domiciliul, buletin/carte de identitate seria şi nr., precum şi codul numeric personal, data angajării, durata convenţiei civile de prestări de servicii, programul de lucru, numărul şi data înregistrării convenţiei civile de prestări de servicii la inspectoratul teritorial de muncă, funcţia/meseria şi observaţii. Registrul se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă după ce a fost numerotat şi şnuruit.

Conventie civila de prestari servicii