Contract individual de munca (cluburi sportive profesioniste)

Model Contract individual de munca (cluburi sportive profesioniste)

Încheiat astăzi ……………………..la ……………………………………….

Înregistrat la Direcţia Generală de Muncă şi
Protecţie Socială …………………………………..
sub nr. ……………………. din …………………….
…………………………………………………………..
(semnătura şi parafa)

Prezentul contract de munca se încheie în baza contractului colectiv de muncă al jucătorilor de …………………………………………. profesionişti pe anul …………………………………………….., încheiat între Clubul …………………………………………………………………………………………….. şi Sindicatul (reprezentanţii salariaţilor) din cadrul Clubului ………………………………………………………………………….*
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Clubul ……………………………………………………………………… cu sediul în …………………………………. str. ……………………………………………… nr. ………………….., sectorul/judeţul ……………………………., înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………………………………….. din …………………., reprezentat de …………………………………, având funcţia de ………………………., în calitate de angajator, pe de o parte, şi
1.2. D …………………………………………………………….., născut(ă) la data de ………………………………….., în localitatea ………………………………………………, sectorul/judeţul ……………………………………….., fiul (fiica) lui ………………………………………. şi a(l) ………………………………………………………….., cu domiciliul în ……………………………………, str. ………………………………. nr. ………….., bloc …………., scara …………, etaj ……….., ap. ……….., sectorul/judeţul, posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ……….., nr. …………………….., eliberat de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal …………………………, în calitate de salariat, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract individual de muncă, cu respectarea următoarelor clauze:

________________
* Menţiunea se inserează în contractul individual de muncă numai în cazul în care a fost încheiat Contractul colectiv de muncă şi a fost înregistrat la organul în drept.

II. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract individual de muncă se încheie pe o durată ………………………, începând din ziua de …………………………….. şi până în ziua de ………………………….. .
III. FELUL MUNCII
3.1. Specialitatea (meseria) * ………………………………………………………………………………………………. .
3.2. Actul de studiu (calificare) ** (numărul, data eliberării şi organul emitent) ……………………………… specialitatea*** ………………………………………………………………………………………………….
3.3. Funcţia pe care urmează să o îndeplinească salariatul este de jucător de …………………………….. profesionist.
3.4. Delegarea, detaşarea sau transferul salariatului se fac cu respectarea prevederilor legii, ale regulamentelor (organul coordonator) …………………………, precum şi ale contractului colectiv de muncă.
IV. SALARIZAREA
4.1. Salariul de bază lunar, corespunzător funcţiei şi care constituie baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi pentru pensia suplimentară este de ……………………….. lei.
4.2. Salariatul mai beneficiază, în afara salariului de bază, de următoarele drepturi:
a) Indemnizaţie la încadrare în funcţie în valoare de: ………………….. lei, care se plăteşte astfel:
1. Rata I la ……………………………………………….. – …………………………………… lei
2. Rata a II-a la …………………………………………. – ………………………………. lei etc.
a) Indemnizaţie de reînnoire a contractului individual de muncă: ………………… lei, care se plăteşte astfel: ……………………………………………………………………………………… .
b) Spor de fidelitate faţă de clubul angajator în valoare de ………………………… lei, care se plăteşte astfel: ………………………………………………………………….. .
c) Primă de joc câştigat:
1. în organizare proprie ………………………………………………………………………………………. lei
2. în deplasare ………………………………………………………………………………………………….. lei
sau primă de joc încheiat cu un rezultat de egalitate:
1. în organizare proprie ………………………………………………………………………………………. lei
2. în deplasare ………………………………………………………………………………………………….. lei
a) Primă de gol (coş, punct) înscris: …………………………………………………………………………… lei
b) Primă de realizare a obiectivului sportiv ………………………………………………………………….. lei
c) Diurnă de convocare în vederea pregătirii ………………………………………………….. lei
d) Alte indemnizaţii, premii, prime etc. …………………………………………………………………………………………………
4.3. Drepturile salariale acordate la încadrare de angajator sau dobândite ulterior în cariera sa profesională, precum şi drepturile salariale care vor rezulta ca urmare a unor noi reglementări legislative sau decizii ale organelor de conducere ale clubului vor fi aduse la cunoştinţa salariatului, în scris, de angajator, în termen de 5 zile de la stabilirea lor.
4.4. Părţile semnatare ale prezentului contract de munca au convenit ca unele obligaţii băneşti ale salariatului să fie reţinute şi trimise la destinaţie, cu documente legale, de către angajator, astfel:
a) contravaloarea eventualelor pagube produse de salariat, angajatorului, în condiţiile şi cuantumurile legale;
b) ratele pentru produsele procurate de salariat;
c) cotizaţia sindicală;
d) alte sume convenite de părţi.
V. CONCEDIUL DE ODIHNĂ
5.1. Salariatul are dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu plătit, în raport cu vechimea sa în muncă, stabilit în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă.
5.2. Concediul de odihnă se va efectua conform programării (reprogramării) stabilite de conducerea clubului angajator.
VI. ALTE DREPTURI SPECIFICE
6.1. Echipamentul sportiv este asigurat de către angajator astfel:
a) echipamentul de pregătire/antrenament: …………………………………………………………………………………………………………… .
b) echipamentul de joc: ……………………………………………………………………………………………………………… .
6.2. Angajatorul se mai obligă să asigure:
a) alimentaţie de efort …………………………………………………………………………………….
b) asigurarea de accident ………………………………………………………………………………..
c) asistenţă medicală şi medicamente, după cum urmează: ………………………………..
d) locuinţă, pe durata prezentului contract, compusă din ……………………………………… pentru salariat şi familia sa, pe baza unui contract accesoriu la contractul de muncă, în următoarele condiţii: ……………………………………………………………………………………………………. .
VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
7.1. Angajatorul are următoarele obligaţii principale:
a) să aducă la cunoştinţă jucătorului regulamentele de organizare şi funcţionare şi de ordine interioară ale clubului, precum şi contractul colectiv de muncă;
b) să asigure jucătorului condiţii de pregătire corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor pe care şi le-a propus (antrenori şi alţi specialişti calificaţi, terenuri şi/sau săli de antrenament, de pregătire şi de joc, echipament adecvat – de antrenament, competiţie şi, dacă este cazul, de reprezentare, mijloacele necesare participării în competiţii, servicii medicale de terapeutică sportivă şi de recuperare);
c) să pună jucătorul la dispoziţie, în cazul în care este selecţionat în reprezentative naţionale, pentru stagiile de pregătire şi susţinerea partidelor respective;
d) să contracteze, pe numele jucătorului, o asigurare pentru boală profesională, incapacitate de muncă, parţială sau totală, precum şi de deces survenite în timpul executării obligaţiilor de serviciu;
e) să aplice, cu stricteţe, reglementările legale şi prevederile contractuale privind acordarea drepturilor salariale;
f) să achite, la termen, impozitele, contribuţia pentru asigurări sociale şi celelalte obligaţii stabilite de lege;
g) să înscrie sau/şi să predea organelor de muncă şi protecţie socială documentele prevăzute de lege pentru evidenţa plăţii contribuţiilor de asigurări sociale;
h) să plătească jucătorului salariul şi toate celelalte drepturi izvorâte din relaţiile contractuale, la zi, în cazul încetării contractului de muncă;
i) să primească, să examineze şi să soluţioneze plângerile, cererile, sesizările sau reclamaţiile jucătorului, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă;
j) să îndeplinească orice alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă ce-i revin din raportul juridic de muncă;
7.2. Salariatul (jucătorul) are următoarele obligaţii principale:
a) să respecte legislaţia sportivă, în general, şi în domeniu, în special, regulamentele de organizare şi funcţionare, precum şi de ordine interioară ale clubului;
b) să-şi folosească întreaga capacitate fizică şi intelectuală, precum şi aptitudinile şi talentul, în interesul său, precum şi pentru apărarea culorilor clubului angajator;
c) să participe la antrenamente, stagii de pregătire, jocuri amicale şi oficiale, la acţiunile de reprezentare, demonstrative şi de publicitate organizate de angajator;
d) în caz de accident, în cursul activităţii de pregătire sau de joc, ori în caz de îmbolnăvire, să se prezinte, de îndată, la medicul sau unitatea sanitară care deserveşte angajatorul sau la cea indicată de acesta;
e) să se supună tratamentelor medicale şi de terapie specific sportivă prescrise, în care scop îl dezleagă pe medicul curant de obligaţia de păstrare a secretului profesional faţă de conducerea sau împuterniciţii clubului angajator;
f) să poarte echipamentul de antrenament, de joc şi de reprezentare ale clubului, în acţiunile de publicitate şi de reprezentare, potrivit cerinţelor şi hotărârilor angajatorului;
g) să aibă o comportare decentă, demnă şi civilizată în toate ocaziile astfel încât să nu aducă nici un fel de prejudiciu angajatorului, organului coordonator pe linie sportivă şi, în general, sportului românesc, iar declaraţiile sale publice nu trebuie să aducă, de asemenea, nici un prejudiciu acestora;
h) să respecte indicaţiile antrenorului şi ale medicului clubului privind modul de viaţă în afara programului său de pregătire şi competiţional;
i) să aplice normele „fair-play”-ului în activitatea sportivă şi în raport cu toţi cei implicaţi în activitatea de pregătire şi în cea competiţională;
j) să achite, lunar, contribuţia pentru pensia suplimentară;
k) să răspundă pentru prejudiciile materiale aduse angajatorului din culpa sa;
l) să îndeplinească orice alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă ce-i revin din raportul juridic de muncă.
VIII. DREPTURI DE PUBLICITATE
8.1. Odată cu încheierea prezentului contract individual de muncă, jucătorul consimte să transfere în mod exclusiv angajatorului dreptul de publicitate şi imagine, în măsura în care are legătură cu raporturile de muncă dintre părţile prezentului contract.
8.2. Dreptul de publicitate cuprinde:
a) difuzarea de către club de fotografii, postere, filme, înregistrări video – individuale sau în echipă – sub orice formă (secvenţe, jocuri integrale şi în orice mod (în direct sau reluare), cu societăţi publice sau private;
b) punerea la dispoziţia angajatorului a semnăturii autografe sau în facsimil, pentru a putea fi folosită în scop publicitar.
8.3. Veniturile realizate de club din cesiunea dreptului de publicitate revin în proporţie de …………… % angajatorului şi de …………………….. % jucătorului.
8.4. a) Folosirea de către jucător a altor modalităţi de publicitate a personalităţii sale de jucător de …………………………… profesionist este permisă cu acordul prealabil, dat în scris, de către angajator.
b) Acest acord poate fi refuzat numai dacă publicitatea afectează, nemijlocit, raporturile de muncă dintre părţi.
c) Angajatorul poate retrage, oricând, motivat, acordul pe care şi l-a dat în acest scop.
8.5. Jucătorului îi este interzis să poarte pe echipamentul de pregătire/antrenament, de joc şi de reprezentare orice altă siglă sau reclamă decât cea a angajatorului sau sponsorului acestuia.
IX. CLAUZE DE REZILIERE
9.1. În caz de reziliere a contractului, deosebit de consecinţele ce decurg din regulamentele sportive, părţile se obligă la următoarele:
a) Jucătorul …………………………………………………………………………………………………… .
b) Angajatorul ………………………………………………………………………………………… .
X. MODIFICAREA CONTRACTULUI
10.1. Modificarea, completarea şi revocarea unor clauze prevăzute de prezentul contract produc efecte numai cu acordul dat în scris de cele două părţi, prin act adiţional la prezentul contract.
10.2. Transferarea jucătorului se face în condiţiile legislaţiei muncii şi potrivit regulamentelor sportive de ramură.
10.3. Prezentul contract încetează în modurile şi în condiţiile legislaţiei muncii şi ale regulamentelor sportive de ramură.
XI. LITIGII
11.1. Părţile se obligă să nu defere nici un litigiu instanţelor judecătoreşti decât după epuizarea tuturor mijloacelor instanţelor de jurisdicţie sportivă de ramură.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Prezentul contract individual de muncă a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul s-a depus şi înregistrat la organul competent, în condiţiile legii.

ANGAJATOR

SALARIAT(Ă)

AVIZAT
DGMPS ……………………..

MODIFICAREA CONTRACTULUI
1. Actul adiţional nr. ………………….. din …………………………. .
2. Actul adiţional nr. ………………….. din …………………………. . etc.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Astăzi ……………………………………………., în urma procedurii prevăzute de lege, prezentul contract individual de muncă încetează în conformitate cu prevederile ……………………………………………… din codul muncii, pe baza ……………………………………………. (decizie, hotărâre etc.) nr. ………….. din …………………….. a …………………………………. pentru următoarele motive: ………………………………………………………….. .

………………………………………………………
(semnătura)

DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Nr. Data Elementul contractual Semnătura
crt. contractului asupra căruia s-a convenit modificarea Angajator Salariat Funcţionar al inspectoratului teritorial de muncă

AVIZAT
Funcţionarul inspectoratului de muncă
Numele şi prenumele ……………………………..
Semnătura ……………………………………………

________________
* Se înscrie specialitatea (meseria) înscrisă în actul de studii (calificare).
** Se completează numai dacă salariatul prezintă act de studii (calificare).
*** Înscrisă în actul de studii (calificare).

Contract individual de munca (cluburi sportive profesioniste)