Act aditional conducatori auto

Model Act aditional conducatori auto

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ……………….
în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a ………..
Încheiat astăzi …………………………………
la ……………………………………….

Între:
1. S.C. …………………………… cu sediul în ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judeţ ………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, reprezentată prin …………………………………, având funcţia de ………………………… în calitate de angajator, pe de o parte, şi
2. Dl ………………………………………………… cu domiciliul în (reşedinţa) ………………………………………. str. ……………………………………………… nr. …….., bloc ……., scara …….., etaj ……… apart. ………., sectorul/judeţul …………………… născut(ă) la data de ……………… în localitatea …………………….., sectorul/judeţul ………………………… fiul/fiica lui ………………………… şi al ……………………….. având codul numeric personal …………………………, în calitate de angajat, pe de altă parte,
au convenit să includă în contractul individual de muncă sus-menţionat următoarele clauze:
1. Angajatul a luat în primire urmatorul autovehicul:
• felul …………………………………………………………………………………………………………………..
• marca ………………………………………………………………………………………………………………..
• tipul …………………………………………………………………………………………………………………..
• numărul de înmatriculare ……………………………………………………………………………………..
• serie şasiu ………………………………………………………………………………………………………….
• serie motor …………………………………………………………………………………………………………
pentru folosinţă exclusivă în interesul serviciului, a acestuia.
1. Angajatul se obligă:
a) să întreţină autovehiculul în stare bună de funcţionare;
b) să efectueze operaţiunile de întreţinere prevăzute de cartea tehnică;
c) să solicite introducerea lui în reparaţii – curentă sau capitală – la îndeplinirea normelor de parcurs;
d) să conducă autovehiculul pe drumurile publice în condiţiile prevăzute de normele legale, luând toate măsurile necesare de evitare a oricărui pericol de accidentare din culpa sa;
e) să nu folosească autovehiculul peste capacitatea sa şi în interes personal;
f) să nu încredinţeze conducerea autovehiculului altor persoane (dacă autovehiculul este condus de o altă persoană decât angajatul societăţii, în caz de accident nu primeşte nici o despăgubire);
g) să-l parcheze la sfârşitul programului în locurile stabilite de angajator;
h) în cazul unui accident:
1. Dacă angajatul este vinovat, acesta predă celui lovit o copie după tichetul de asigurare civilă obligatorie şi se prezintă la organele de poliţie pentru constatare şi încheierea procesului-verbal.
2. Dacă accidentul a fost provocat de o altă persoană, angajatul va cere tichetul de asigurare şi răspundere civilă al autovehiculului acesteia şi se prezintă la organul de poliţie pentru constatare şi încheierea procesului-verbal.
3. Dacă angajatul a găsit autovehiculul lovit în parcare, se prezintă la organul de poliţie pentru constatare şi eliberarea autorizaţiei de reparaţie.
4. Angajatul va lua măsuri să facă un set de copii după toate actele eliberate de poliţie şi după tichetul de asigurare de răspundere civilă al celui vinovat.
5. Angajatul nu are dreptul să efectueze reparaţii la autovehiculul accidentat decât în caz de forţă majoră sau caz fortuit şi numai pe bază de factură/chitanţă fiscală şi deviz de reparaţii sau servicii pe numele societăţii.
6. În situaţiile prevăzute la pct. h1, h2 şi h3, angajatul va anunţa de îndată ……………. . Prezentul act adiţional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul pentru Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială.

ANGAJATOR

ANGAJAT

Act aditional conducatori auto