Contract de intretinere

Model Contract de intretinere

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………… eliberat de ……………., cod numeric personal …………………………………., în calitate de întreţinut, pe de o parte, şi
1.2. D ………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………… sector/judeţ ……………………………., fiul lui ……………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. …………………… eliberat de ……………………….., cod numeric personal …………………………………….., în calitate de întreţinător, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de întreţinere cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI de intretinere1)
2.1. Întreţinutul transmite întreţinătorului dreptul de proprietate asupra următoarelor valori şi/sau bunuri …………………………………………………… în scopul următoarelor prestaţii în favoarea întreţinutului/beneficiarul întreţinerii (numele şi prenumele, precum şi domiciliul acestuia): 2) …………………………………………………………………………………………………..
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR intr-un contract de intretinere
3.1 Obligaţiile întreţinutului sunt următoarele:
a) să transmită întreţinătorului bunurile care constituie obiectul prezentului contract;
b) să garanteze că bunurile transmise nu au fost scoase din circuitul civil, rămânând continuu în proprietatea sa şi că bunurile nu sunt grevate de sarcini sau servituţi garantându-l pe între-ţinător şi împotriva oricărei evicţiuni, totale sau parţiale, conf. art. 1337 din Cod civil.
3.2. Obligaţiile întreţinătorului sunt următoarele:
a) să accepte acordarea de întreţinere întreţinutului/beneficiarului întreţinerii pe toată du-rata prezentului contract;
b) să primească în proprietate bunurile care fac obiectul acestui contract;
c) să acorde întreţinutului o sumă de bani echivalentă cu …………………………………………., în fiecare lună, în cazul în care executarea în natură a obligaţiei nu va mai fi posibilă.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de întreţinere pe termen de ……………….. ani /pe durată nelimitată.
VI. CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract de intretinere se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare din care …………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

ÎNTREŢINUT

ÎNTREŢINĂTOR

NOTE:
1) Pentru a-l delimita faţă de contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere este necesară examinarea prestaţiei principale în raport de valoarea bunului transmis, făcând proporţia între preţul în bani şi cel în natură. Unul dintre criteriile care deosebesc contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţine-re de contractul de rentă viageră constă în aceea că primul conţine o obligaţie de a face, iar cel de-al doilea o obligaţie de a da. Succesorii debitorilor nu pot fi constrânşi să îndeplinească obligaţia de a face după cum nici creditorul nu poate fi silit de către succesorii debitorului să accepte oferta de îndeplinire a obligaţiei de întreţinere de către altă persoană, împotriva voinţei creditorului.
2) Procurarea şi prepararea hranei; cumpărarea de îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie – de pat şi de corp; medicamente; îngrijiri medicale; efectuarea curăţeniei în locuinţă şi în curte; plata consumurilor de electricitate, apă, canal, combustibil etc.

Contract de intretinere