Contract de tranzactie drept civil

Model Contract de tranzactie drept civil

Încheiat astăzi ……………..
la ……………………………….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………, nr. ………………….., eliberat de …………………………., cod numeric personal ……………………………………., în calitate de reclamant(ă), pe de o parte, şi
1.2. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……. sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………….., fiul lui ………………………………. şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………, nr. ………………….., eliberat de ………………., cod numeric personal …………………………………., în calitate de pârât(ă), pe de altă parte, părţi în procesul civil, dosar nr. ……………………………, aflat pe rolul judecătoriei, tribunalului sau Curţii de Apel …………………………………………………………. cu termen de judecată la data de ………………………….., având ca obiect …………………………….. .
În vederea încheierii acestui proces, a intervenit prezentul contract de tranzacţie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Reclamantul va primi de la pârât următoarele bunuri/suprafaţa de teren de ………………. mp/ha, având ca vecini la N …………………………… la S …………………………. la E ………………………………… şi la V ……………………………., cu toate construcţiile ce se află pe el şi în a cărui posesie va intra la data de …………………………………………….. .
2.2. Pârâtul rămâne în deplina proprietate şi posesie asupra bunurilor/terenului agricol în suprafaţă de ……………………….., având ca vecini la N ……………., la S ………………, la E ……………………. şi la V …………………………… .
2.3. Această înţelegere scrisă, neviciată, reprezintă voinţa liberă a părţilor, act pe care îl depun la instanţa de judecată cu rugămintea de a fi consfinţit printr-o hotărâre judecătorească definitivă (fără drept de apel), în temeiul art. 271-273 Cod procedură civilă.
III. CLAUZA PENALĂ
3.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi/daune-interese în valoare de …………………………….., astfel:………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………. exemplare, din care câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru instanţa de judecată.

RECLAMANT,

PÂRÂT,

Contract de tranzactie drept civil