Contract de tranzactie drept civil

Model Contract de tranzactie drept civil

ÃŽncheiat astăzi ……………..
la ……………………………….

I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeÅ£ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeÅ£ …………………….., fiul lui ………………………………… ÅŸi al ………………………, posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria ………, nr. ………………….., eliberat de …………………………., cod numeric personal ……………………………………., în calitate de reclamant(ă), pe de o parte, ÅŸi
1.2. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……. sector/judeÅ£ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) …………………………. sector/judeÅ£ ……………………….., fiul lui ………………………………. ÅŸi al ………………………, posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria ………, nr. ………………….., eliberat de ………………., cod numeric personal …………………………………., în calitate de pârât(ă), pe de altă parte, părÅ£i în procesul civil, dosar nr. ……………………………, aflat pe rolul judecătoriei, tribunalului sau CurÅ£ii de Apel …………………………………………………………. cu termen de judecată la data de ………………………….., având ca obiect …………………………….. .
În vederea încheierii acestui proces, a intervenit prezentul contract de tranzacţie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Reclamantul va primi de la pârât următoarele bunuri/suprafaÅ£a de teren de ………………. mp/ha, având ca vecini la N …………………………… la S …………………………. la E ………………………………… ÅŸi la V ……………………………., cu toate construcÅ£iile ce se află pe el ÅŸi în a cărui posesie va intra la data de …………………………………………….. .
2.2. Pârâtul rămâne în deplina proprietate ÅŸi posesie asupra bunurilor/terenului agricol în suprafaţă de ……………………….., având ca vecini la N ……………., la S ………………, la E ……………………. ÅŸi la V …………………………… .
2.3. Această înţelegere scrisă, neviciată, reprezintă voinţa liberă a părţilor, act pe care îl depun la instanţa de judecată cu rugămintea de a fi consfinţit printr-o hotărâre judecătorească definitivă (fără drept de apel), în temeiul art. 271-273 Cod procedură civilă.
III. CLAUZA PENALÄ‚
3.1. ÃŽn cazul în care una dintre părÅ£i nu îşi îndeplineÅŸte obligaÅ£iile contractuale sau ÅŸi le îndeplineÅŸte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părÅ£i penalităţi/daune-interese în valoare de …………………………….., astfel:………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………. exemplare, din care câte unul pentru fiecare parte ÅŸi unul pentru instanÅ£a de judecată.

RECLAMANT,

PÂRÂT,

Contract de tranzactie drept civil