Contract de gaj

Model Contract de gaj

ÃŽncheiat astăzi ……………
la ……………………………..

I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeÅ£ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) …………………………… sector/judeÅ£ ………………………., fiul lui ……………………………. ÅŸi al ………………………, posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria ……….. nr. ………………….. eliberat de ………………….., cod numeric personal ………………………………., în calitate de creditor gajist, pe de o parte, ÅŸi
1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeÅ£ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) …………………………. sector/judeÅ£ …………………….., fiul lui ……………………………….. ÅŸi al ………………………, posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …….. nr. …………………….. eliberat de …………….., cod numeric personal …………………., în calitate de debitor gajist, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de gaj, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. CreanÅ£a care se garantează de către debitorul gajist constă în suma de ……………………… lei ÅŸi o dobândă de ………………. % pe an, sumă ce reprezintă împrumutul obÅ£inut de la creditorul gajist, conform contractului de împrumut nr. ……………… din data de ………………….. .
2.2. Bunurile ce se dau în gaj creditorului gajist sunt cele menÅ£ionate în anexa semnată de părÅ£i, ce constituie parte integrantă din prezentul contract, în valoare de ………………………….. lei ÅŸi care sunt proprietatea debitorului gajist.
2.3. Bunurile vor fi păstrate în deplină siguranţă fără ca creditorul gajist să aibă dreptul de a le folosi sau de a dispune de ele.
2.4. ÃŽn caz de neplată a împrumutului ÅŸi a dobânzilor aferente până la data de …………………………., creditorul gajist va putea cere judecătoriei ………………………………. încuviinÅ£area prin ordonanţă a vânzării la licitaÅ£ie a bunurilor, urmând ca din preÅ£ul obÅ£inut să fie acoperită datoria.
2.5. PărÅ£ile au stabilit ca vânzarea, care va fi coordonată de executorul judecătoresc, să se facă după darea anunÅ£ului publicitar în trei ziare de largă circulaÅ£ie, cu termen de aÅŸteptare a virtualilor cumpărători – 5 zile lucrătoare de la apariÅ£ia anunÅ£ului, după care bunurile se vor vinde celui care a oferit preÅ£ul cel mai mare.
III. LITIGII
3.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
4.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
4.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
4.4. Redactat ÅŸi editat/dactilografiat în ………………… exemplare la ………………….. .
S-au eliberat ………………… exemplare.

DEBITOR GAJIST

CREDITOR GAJIST

model:

Contract de gaj