Contract Act de mecenat

Model Contract Act de mecenat

I Subscrisa:
1. S.C. …………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………….. nr. ……………, bloc ……….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeÅ£/sector …………………, înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului ………………………………………………., sub nr. …………………………., din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………, din …………………………….., având contul nr. ………………….., deschis la …………………………., reprezentată de ……………………………………., cu funcÅ£ia de ………………………………….., în calitate de mecena,
sau
2. AsociaÅ£ia/FundaÅ£ia ……………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………………………………, str. …………………….. nr. ……………, bloc ………., scara ………., etaj ………….., apartament ………, sector/judeÅ£ …………………………………….., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin SentinÅ£a civilă nr. ………………………………………, din ……………………………., a Tribunalului …………………….., codul fiscal nr. ……………………………, din …………………………., având contul nr. …………………….., deschis la …………………………………, reprezentată de …………………………….., cu funcÅ£ia de ………………………, în calitate de mecena,
sau
3. ÃŽntreprinderea/AsociaÅ£ia ……………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) ………………………………………, str. …………………………………… nr. ………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeÅ£ ……………………, posesoarea autorizaÅ£iei nr. ……………, din ……………, eliberată de Primăria ……………………………, codul fiscal nr. ……………………………………, din ………………………, având contul nr. ……………………………….., deschis la …………………………….., reprezentată de …………………………………………….., cu funcÅ£ia de…………………………., în calitate de mecena,
sau
4. D …………………………………………….., domiciliat în …………………………………………………………………, str. ………………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….. sector/judeÅ£ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………….. în (localitatea) ……………………………. sector/judeÅ£ …………………………, fiul lui ………………………… ÅŸi al ………………………, posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………, nr. ……………….. eliberat de …………………., cod numeric personal …………………………….., în calitate de mecena, Eu ……………………………………………… în calitate de mecena înÅ£eleg să transfer, fără nici o obligaÅ£ie de contrapartidă directă sau indirectă, domnului/doamnei …………………………………….., domiciliată în ……………………….., str. ……………………. nr. …….., bloc ………, etaj ……., ap. ………, sector/judeÅ£ ………………….., posesorul/posesoarea ……………….. seria ………… nr. ……………….., eliberat de ………………………………………. la data de ………………………………………., următoarele:
a) Suma de ……………………………. lei/o valută convertibilă ………………………. .
b) Bunuri materiale/facilităţi în valoare de ……………….. lei/o valută convertibilă, conform listei, anexa nr. …………. care face parte integrantă din prezentul contract.
Suma/bunurile/facilităţile/se acordă ca activitate filantropică, cu caracter umanitar pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
II. Eu, în calitate de beneficiar accept astăzi, …………….. data semnării prezentului act, sponsorizarea oferită de ……………………………………………………………, în scopul …………………….. ÅŸi mă angajez să o folosesc exclusiv în acest scop.
III. Alte clauze …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. . Toate cheltuielile ocazionate de perfectarea acestui act rămân în sarcina ………………………… . Redactat ÅŸi dactilografiat de …………………………………… la …………………………… în ……………… exemplare, din care ……………….. pe seama părÅ£ilor contractante, iar restul pentru …………….. .

MECENA

BENEFICIAR

model: ,

Contract Act de mecenat