Contract Act de mecenat

Model Contract Act de mecenat

I Subscrisa:
1. S.C. …………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………….. nr. ……………, bloc ……….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………………., sub nr. …………………………., din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………, din …………………………….., având contul nr. ………………….., deschis la …………………………., reprezentată de ……………………………………., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de mecena,
sau
2. Asociaţia/Fundaţia ……………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………………………………, str. …………………….. nr. ……………, bloc ………., scara ………., etaj ………….., apartament ………, sector/judeţ …………………………………….., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ………………………………………, din ……………………………., a Tribunalului …………………….., codul fiscal nr. ……………………………, din …………………………., având contul nr. …………………….., deschis la …………………………………, reprezentată de …………………………….., cu funcţia de ………………………, în calitate de mecena,
sau
3. Întreprinderea/Asociaţia ……………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) ………………………………………, str. …………………………………… nr. ………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ ……………………, posesoarea autorizaţiei nr. ……………, din ……………, eliberată de Primăria ……………………………, codul fiscal nr. ……………………………………, din ………………………, având contul nr. ……………………………….., deschis la …………………………….., reprezentată de …………………………………………….., cu funcţia de…………………………., în calitate de mecena,
sau
4. D …………………………………………….., domiciliat în …………………………………………………………………, str. ………………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….. sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………….. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………, fiul lui ………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………, nr. ……………….. eliberat de …………………., cod numeric personal …………………………….., în calitate de mecena, Eu ……………………………………………… în calitate de mecena înţeleg să transfer, fără nici o obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, domnului/doamnei …………………………………….., domiciliată în ……………………….., str. ……………………. nr. …….., bloc ………, etaj ……., ap. ………, sector/judeţ ………………….., posesorul/posesoarea ……………….. seria ………… nr. ……………….., eliberat de ………………………………………. la data de ………………………………………., următoarele:
a) Suma de ……………………………. lei/o valută convertibilă ………………………. .
b) Bunuri materiale/facilităţi în valoare de ……………….. lei/o valută convertibilă, conform listei, anexa nr. …………. care face parte integrantă din prezentul contract.
Suma/bunurile/facilităţile/se acordă ca activitate filantropică, cu caracter umanitar pentru desfăşurarea următoarelor activităţi: …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
II. Eu, în calitate de beneficiar accept astăzi, …………….. data semnării prezentului act, sponsorizarea oferită de ……………………………………………………………, în scopul …………………….. şi mă angajez să o folosesc exclusiv în acest scop.
III. Alte clauze …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. . Toate cheltuielile ocazionate de perfectarea acestui act rămân în sarcina ………………………… . Redactat şi dactilografiat de …………………………………… la …………………………… în ……………… exemplare, din care ……………….. pe seama părţilor contractante, iar restul pentru …………….. .

MECENA

BENEFICIAR

model: ,

Contract Act de mecenat