Contract de ipoteca

Model Contract de ipoteca

. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………………, fiul lui …………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………, eliberat de ……………………………….., cod numeric personal ……………………………………, în calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, şi
1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………….., fiul lui ……………………………….. şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. …………………….., eliberat de ………………………., cod numeric personal ……………………………………………., în calitate de debitor ipotecar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de ipotecă, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă garantarea împrumutului în valoare de ……………………… lei cu o dobândă de ……………………. % pe an, obţinut de debitorul ipotecar de la creditorul ipotecar conform contractului de împrumut nr. …………………………. încheiat la data de ……………………….. .
2.2. a) Imobilul ipotecat prin care se garantează împrumutul este situat în …………………………………, str. ……………………………………… nr. …………., sectorul/judeţul ………………………………….. şi se compune din …………. camere plus dependinţe, fiind în suprafaţă totală de ……………….. mp.
b) Acest apartament se află în circuitul civil şi a intrat în proprietatea debitorului ipotecar prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ……………… din …………………………. transcris în Cartea funciară nr. …………………………….., fiind liber de orice sarcini aşa cum rezultă din Certificatul nr. ………………………………… din ……………………………… anexat la prezentul contract.
2.3. a) Debitorul ipotecar se obligă să nu înstrăineze imobilul a cărui ipotecă constituie obiectul prezentului contract până la rambursarea împrumutului şi a dobânzilor aferente la scadenţă.
b) Totodată, debitorul ipotecar se obligă să transcrie ipoteca în Cartea funciară nr. ……………….., iar în baza ei, creditorul ipotecar poate trece la executarea silită, în cazul în care debitorul ipotecar nu-şi lichidează datoria la scadenţă.
III. LITIGII
3.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
3.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
4.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
4.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
4.4. Redactat şi editat/dactilografiat în …………… exemplare la …………………………………… .
S-au eliberat …………………… exemplare.

DEBITOR IPOTECAR

CREDITOR IPOTECAR

model:

Contract de ipoteca