autovehicul | model formularAct aditional conducatori auto

Act din categoria Contracte civile, Diverse

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din ………………. în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a ……….. Încheiat astăzi ………………………………… la ………………………………………. Între: 1. S.C. …………………………… cu sediul în ……………………. str. ………………………………….. nr. ………., sector/judeţ ………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ………………………………., sub nr. …../…../….. cod fiscal nr. …………………………, […]

model...

Procura de cumparare a unui autovehicul

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de administrare a unui autovehicul

Act din categoria Procuri

PROCURĂ Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta […]

model...