Modele de Contracte comercialeCONTRACT de REPREZENTARE

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. Societatea Comercială ………….. cu sediul în …………. telefon-fax ………. înmatriculată în Registrul comerţului …………… sub nr. …….. având contul nr. ……….. la Banca …………. şi codul fiscal nr. ……….. reprezentată prin ……………….. numită în continuare REPREZENTAT şi 2. Societatea Comercială …………………. cu sediul în …………… telefon-fax ………. înmatriculată […]

model...

CONTRACT de Recunoastere a datoriei garantate cu gaj de creanta

Intre subsemnatii: 1. …………….. debitor, domiciliat in …………, si 2. …………….. creditor, domiciliat in ………… s-a incheiat prezentul act. I. Subsemnatul …………, in calitate de debitor, recunosc ca soldul meu debitar in ziua de ……….. pentru marfurile furnizate de …………., este de ……… lei si ma oblig sa platesc aceasta suma pana la data de […]

model...

Contract de publicitate

Act din categoria Contracte comerciale

Nr……………………/……. intre: ………………………………………………………………cu sediul `n………………… strada……………………..nr……….,sector/jude]………………, `nregistrat\ la Registrul Comer]ului cu nr…………. având codul fiscal………………..cont nr……………, deschis la ………………………………………. reprezentat\ prin dl/dna………………………………………………., `n calitate de…………………….. denumit\ `n continuare „Beneficiar” [i SC ————, cu sediul ———, cod fiscal ———–, având contul nr. ———deschis la BCR – sucursala sector 1, reprezentat\ de domnul ——— calitate de director […]

model...

Contract de Prestari servicii 2

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ………………………… cu sediul in ………………………………. telefon …………………. fax ………………… inmatriculata in Registrul Comertului…. ………… sub nr. ………………… avand cont curent nr. ……………………. deschis la Banca ………………………. si codul fiscal nr. ………….. prin reprezentanti legali in calitate de BENEFICIAR AL SERVICIILOR si Dl./D-na. ………………………………. domiciliata in …………………………. telefon ………………….. fax […]

model...

Contract de prestari servicii SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………….….. la …………………………….. I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în ……………………….., str. ….……………….………….……… (localitatea) nr. ………..………., bloc ……….., scara ..………, etaj ……., apartament ………, sector/judeţ ………………..………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din ………..…………., cod fiscal nr. …………………………….. din ………..…………., având contul nr. ……………………………………, deschis la […]

model...

Contract de Prelucrare in lohn

Act din categoria Contracte comerciale

CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ……………………………………. nr. ………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………….., cod fiscal nr. ……………………….. din …………………………….., având contul nr. ………………………………………………, deschis la […]

model...

Contract de pregatire sportiva

Încheiat astăzi ……………….. la …………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Clubul ………………………………. cu sediul în ………………………….. str. …………………………………….. nr. …………………………., sectorul/judeţul …………………………., înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………………….. din ……………….. a ……………………………………. reprezentat de …………………………………. având funcţia de ………………………………. în calitate de unitate de pregătire sportivă, denumită în continuare şi unitatea, pe […]

model...

Contract de Mandat Comercial

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………… la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………….., str. ……………………………………. nr. ………………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector …………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………….. din ………………………….., având contul nr. ……………………., deschis la […]

model...

CONTRACT de Mandat SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………… la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………….., str. ……………………………………. nr. ………………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector …………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………….. din ………………………….., având contul nr. ……………………., deschis la […]

model...

model: , , , ,

Contract de Management SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………… la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. …………………………… nr. ………………………., bloc …………., scara ………………….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………….., sub nr. …………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………. din …………………………., având contul nr. …………………………………………………., deschis la […]

model...

model: , , , ,