Contract de pregatire sportiva

Model Contract de pregatire sportiva

Încheiat astăzi ………………..
la ………………………………….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Clubul ………………………………. cu sediul în ………………………….. str. …………………………………….. nr. …………………………., sectorul/judeţul …………………………., înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………………….. din ……………….. a ……………………………………. reprezentat de …………………………………. având funcţia de ………………………………. în calitate de unitate de pregătire sportivă, denumită în continuare şi unitatea, pe de o parte, şi
1.2. D ………………………………………………………….. născut(ă) la data de ………………………………………., în localitatea …………………………………………….., sectorul/judeţul …………………………………………., fiul (fiica) lui ……………………………………………… şi al ……………………………………….., cu domiciliul în ……………………………………….., str. ……………………………………….. nr. ……………..,bloc …………., scara ……………., etaj …………, ap. …………., sectorul/judeţul …………………………………., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ……………….. nr. …………………………………………………, eliberat de ………………………….. la data de ………………., cod numeric personal …………………………………, cu încuviinţarea (numele şi prenumele) ……………………………………………………………………………. în calitate de ………………………………………….. conform* ……………………………………………………… autentificat de …………………………………. sub nr. ……………………… din ……………………, care face parte integrantă din prezentul contract, în calitate de cursant, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de pregătire sportivă, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie pregătirea sportivă a cursantului de către unitatea de pregătire sportivă în domeniul sportului ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se încheie pe o durată de ………………………………………………………….., adică începând de la data de ……………………… şi până la data de …………………………. .
IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Preţul contractului este de ……………………………………………………………………… lei, reprezentând: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
4.2. Plata preţului se va face integral/eşalonat, astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
5.1. Unitatea de pregătire sportivă se obligă:
a) să asigure personalul de specialitate necesar (antrenori, medici, masori şi alt personal calificat, de specialitate) unei bune învăţări şi pregătiri a cursantului pentru practicarea sportului …………………………………………………………………………………………………………..;
b) să pună la dispoziţia cursantului echipamentul adecvat de antrenament şi competiţie, precum şi alte materiale necesare instruirii;
c) să asigure terenuri sau/şi săli de pregătire/antrenament, precum şi vestiare, săli de recuperare şi alte anexe necesare;
d) să organizeze cantonamente, tabere şi alte forme de pregătire intensivă, în vederea ameliorării continue a pregătirii cursantului;
e) să utilizeze, dacă este cazul, cursantul în competiţii, potrivit pregătirii, aptitudinilor şi formei sale sportive;
f) să asigure, în tot cursul procesului de pregătire şi antrenament şi al competiţiilor, precum şi în afara lor, asistenţă medicală gratuită prin medici şi personal auxiliar, ca şi prin unităţi sanitare de specialitate;
g) să sprijine cursantul în activitatea de pregătire sportivă, prin supravegherea modului cum urmează cursurile şi se pregăteşte, prin acordarea gratuită de manuale şi rechizite şcolare şi alte facilităţi;
h) să-i asigure cursantului toate drepturile ce i se cuvin în calitate de jucător amator, în conformitate cu normele interne şi internaţionale în vigoare, adică să suporte din bugetul său:
1. cheltuielile de transport, subzistenţă şi cazare, în legătură cu partidele disputate de echipa sa;
2. cheltuielile cu echipamentul de pregătire/antrenament, de joc şi, dacă este cazul, de reprezentare;
3. primele de asigurare de accident şi viaţă.
5.2. Cursantul se obligă:
a) să respecte programul de pregătire şi antrenament stabilit de conducerea unităţii de pregătire sportivă;
b) să participe la jocurile publice (amicale sau oficiale) ale echipei la care are drept de joc, în funcţie de valoarea, pregătirea şi forma sa sportivă, precum şi de necesităţile clubului;
c) să respecte statutele, regulamentele, hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale activităţii fotbalistice;
d) să îndeplinească cerinţele regulamentelor de organizare şi funcţionare şi de ordine interioară ale unităţii de pregătire sportivă;
e) să dea dovadă de cinste şi corectitudine, să respecte regulile „fair-play”-ului;
f) să plătească preţul pregătirii la termenele şi în condiţiile prevăzute de prezentul contract;
g) să respecte toate celelalte norme ale regulamentelor sportive, precum şi hotărârile conducerii unităţii de pregătire sportivă.
VI. CLAUZA DE FIDELITATE
6.1. a) După încheierea pregătirii, cursantul se obligă să se angajeze timp de ………………….. ani în cadrul unităţii de pregătire, la una dintre echipele acesteia.
b) În cursul acestei perioade, el nu poate trece la un alt club – amator sau profesionist – decât cu acordul unităţii de pregătire sportivă.
6.2. În cazul în care jucătorul nu respectă prevederile prezentului contract de pregătire sportivă, trebuie să restituie unităţii toate cheltuielile efectuate cu pregătirea sa, proporţional cu timpul rămas neservit în cadrul acesteia.
6.3. După trecerea celor ………………… ani prevăzuţi la pct. 6.1., jucătorul poate fi transferat la orice alt club, în condiţiile normelor în vigoare, acesta din urmă trebuind să plătească o indemnizaţie de promovare echivalentă cu cea de formare a unităţii de pregătire sportivă.
VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
7.1. Modificarea, completarea şi revocarea unor clauze prevăzute de prezentul contract produc efecte numai cu acordul dat în scris, de cele două părţi, prin act adiţional la prezentul contract.
7.2. Transferarea cursantului se face în condiţiile legislaţiei muncii şi potrivit regulamentelor sportive de ramură.
7.3. Prezentul contract încetează în modurile şi în condiţiile legislaţiei muncii şi ale regulamentelor sportive de ramură.
VIII. LITIGII
8.1. Părţile se obligă să nu defere nici un litigiu instanţelor judecătoreşti decât după epuizarea tuturor mijloacelor instanţelor de jurisdicţie sportivă de ramură.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul lui, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
9.2. Prezentul contract de pregătire sportivă a fost încheiat în 2 (două) exemplare câte unul pentru fiecare parte.

UNITATEA DE PREGĂTIRE
SPORTIVĂ

CURSANT

TUTORE

_____________
*) Actul autentificat de notarul public se anexează.

Contract de pregatire sportiva