management | model formularContract de Management SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………… la …………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. …………………………… nr. ………………………., bloc …………., scara ………………….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………….., sub nr. …………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………. din …………………………., având contul nr. …………………………………………………., deschis la […]

model...

model: , , , ,

CONTRACT de MANAGEMENT

Act din categoria Contracte comerciale

Nr. …….. data …………. ART. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. Societatea Comercială ………… cu sediul în localitatea …………, sectorul/judeţul …………… înmatriculată la Oficiul Registrului comerţului …………… sub nr. ………….. reprezentată prin ……………….. în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, din data de ………….. denumită în continuare societate; 2. a)*1) Domnul (doamna) ………………… cetăţean român, domiciliat(ă) […]

model...

model: