gaj | model formularCONTRACT de Recunoastere a datoriei garantate cu gaj de creanta

Intre subsemnatii: 1. …………….. debitor, domiciliat in …………, si 2. …………….. creditor, domiciliat in ………… s-a incheiat prezentul act. I. Subsemnatul …………, in calitate de debitor, recunosc ca soldul meu debitar in ziua de ……….. pentru marfurile furnizate de …………., este de ……… lei si ma oblig sa platesc aceasta suma pana la data de […]

model...

CONTRACT de imprumut de consumatie (garantat cu gaj)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de ………………………., cod […]

model...

CONTRACT de Imprumut cu gaj de marfuri

Act din categoria Contracte comerciale

Intre subsemnatii: 1. …………… domiciliat in ………….. ca debitor, si 2. Banca ………… cu sediul in ………….. s-a incheiat prezentul gaj in urmatoarele conditii: I. Subsemnatul ……………….. declar ca am luat cu imprumut de la Banca ……………., suma de ……… lei, declaratie care are valoare de chitanta autentica de primire a sumei. – Termenul imprumutului […]

model...

CONTRACT de Gaj fara deposedare

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Dl./D-na ……………………………. domiciliat in ………………. posesor al B.I. seria …….. nr. …………… in calitate de DEBITOR GIRANT (garant) si BANCA (sucursala) …………………………………….. . cu sediul in ……………… reprezentata prin ……………………… in calitate de CREDITOR, denumita in continuare BANCA a intervenit prezentul contract de gaj fara deposedare, cu urmatoarele clauze: Art. 2. […]

model...

model: ,

CONTRACT de gaj comercial

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ………………………………. nr. …………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector ………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ……………………….., având contul nr. …………………………, deschis la […]

model...

model:

CONTRACT de gaj bancar

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………………………… la ………………………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul în (localitatea) ……… România, reprezentată legal prin …………………., domiciliat în …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judeţ/sector ………………………………, cu funcţia de ……………………………., în baza împuternicirii nr. ………………. din ……………………… în calitate de creditor gajist, […]

model...

model:

CONTRACT de Gaj 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………………………… la ………………………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul în (localitatea) ……… România, reprezentată legal prin …………………., domiciliat în …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judeţ/sector ………………………………, cu funcţia de ……………………………., în baza împuternicirii nr. ………………. din ……………………… în calitate de creditor gajist, […]

model...

model:

CONTRACT de GAJ

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE S.C. ………………………… cu sediul în ………………………. telefon …………….. fax ………………….. înmatriculată în Registrul Comerţului …………………. sub nr. ……………………… având cont curent nr. …………………. la Banca ………………… şi codul fiscal nr. ………………….. prin reprezentanţii legali …………………… în calitate de CREDITOR GAJIST şi S.C. ……………………………. cu sediul în ………………….. telefon ………………. fax …………… […]

model...

model:

CONTRACT de IMPRUMUT CU GAJ

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GAJ DE MARFURI Intre subsemnatii: 1. …………… domiciliat in ………….. ca debitor, si 2. Banca ………… cu sediul in ………….. s-a incheiat prezentul gaj in urmatoarele conditii: I. Subsemnatul ……………….. declar ca am luat cu imprumut de la Banca ……………., suma de ……… lei, declaratie care are valoare de chitanta autentica […]

model...

model: ,

Contract de gaj bancar

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul în (localitatea) ……… România, reprezentată legal prin …………………., domiciliat în …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judeţ/sector ………………………………, cu funcţia de ……………………………., în baza împuternicirii nr. ………………. din ……………………… în calitate de creditor gajist, pe de o parte, şi […]

model...

model: ,