Modele de Contracte comercialeCONTRACT de MANAGEMENT

Act din categoria Contracte comerciale

Nr. …….. data …………. ART. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. Societatea Comercială ………… cu sediul în localitatea …………, sectorul/judeţul …………… înmatriculată la Oficiul Registrului comerţului …………… sub nr. ………….. reprezentată prin ……………….. în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, din data de ………….. denumită în continuare societate; 2. a)*1) Domnul (doamna) ………………… cetăţean român, domiciliat(ă) […]

model...

model:

CONTRACT de Locatiune (2)

Act din categoria Contracte comerciale

Incheiat astãzi …………………. la ……………………………… I. PÃRTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A./ cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….……. nr. ………… bloc …….., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………… înregistratã la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata […]

model...

model:

CONTRACT de locatie de gestiune

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………………… nr. ………………., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. …………………….. in ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din ……………………………, având contul nr. …………………………, deschis la ………………………, […]

model...

CONTRACT de locatie de autovehicule

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. ………………………………. nr. ………………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector ………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………… din ………………………., având contul nr. …………………………, deschis la […]

model...

Contract de Licenta

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. …, bloc …, ap. …, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin ………….., in calitate de proprietar al brevetului de inventie, denumita in continuare LICENTIATOR si 2. S.C. ……………… din ……….., str. …………, nr. …., ap. […]

model...

model:

Contract de Leasing imobiliar 2

Act din categoria Contracte comerciale

Nr. …….. din …./……./…….. I. Partile contractante Intre Societatea Comerciala …………………………………………, reprezentata legal prin ………………., cu sediul in …………………. str. ……………….., nr. ………., sectorul ………….., municipiul Bucuresti/judetul ………………, tel. …………………., fax …….., cu contul nr. …………………….., deschis la Banca ……………….., Sucursala ………………., codul fiscal nr. ………………., denumita in continuare locator, si Societatea Comerciala …………………, reprezentata […]

model...

Contract de leasing imobiliar

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ………………………………… nr. ………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. ……………. din …………………………………., cod fiscal nr. …………………………………. din ……………………………, având contul nr. …………………………………., deschis la […]

model...

Contract de Leasing 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ………………………………. nr. ……………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. ………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………… din ………………….., având contul nr. ……………………………………………….., deschis la […]

model...

model:

Contract de Leasing

Act din categoria Contracte comerciale

Intervenit astazi………………. intre: 1. Societatea comerciala …………………… cu sediul in ……….. str. …….. nr. ….localitatea……….. judetul …………… tel. ……….. fax………….e-mail………… inmatriculata in Registrul Comertului …………… cu nr. ………… cont nr. …………….. la Banca ………………. cod fiscal ……………….. prin reprezentantul sau legal……………… cetatean roman………………. posesor BI/CI seria ……….nr……….eliberat de Sectia……………..Politie, cod numeric personal……………………. in calitate de […]

model...

model:

CONTRACT de Know-How

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Know-How 1.1. S.C. ………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………., str. …………………. nr. ……………., bloc ………, scara ………….., etaj ……….., apartament ……., judeţ/sector …………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………….., sub nr. ………….. din …………, cod fiscal nr. …………….. din ………………, având contul nr. ………………., deschis […]

model...

model: