Contract de leasing imobiliar

Model Contract de leasing imobiliar

Încheiat astăzi …………….
la ………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ………………………………… nr. ………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. ……………. din …………………………………., cod fiscal nr. …………………………………. din ……………………………, având contul nr. …………………………………., deschis la ………………………………………, existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ……………………., reprezentată de ………………………………., cu funcţia de ……………………………………………, cetăţean …………………………….., posesor act de identitate/paşaport …………………………………, în calitate de locator, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea)………………………, str. …………………………………. nr. …………………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………….., sub nr. …………………. din …………………………………., cod fiscal nr. …………………………………. din ……………………………., având contul nr. …………………………………., deschis la ………………………………………., existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ……………………, reprezentată de …………………………………, cu funcţia de ……………………………………, cetăţean ………………………………………., posesor act de identitate/paşaport …………………………………………….., în calitate de utilizator, pe de altă parte,
sau
1.2. Asociaţia/Fundaţia …………………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judeţ ………………………………………., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ………………………………………. din ………………………………….., a Tribunalului ……………………, codul fiscal nr. ………………………… din …………………………, având contul nr. ……………………., deschis la ……………………………………, reprezentată de …………………., cu funcţia de …………………, în calitate de utilizator, pe de altă parte
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) ……………………………………………., str. …………………………… nr. …………., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judeţ ………………………………………., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………………………………….. din ………………………………….., a Tribunalului ……………………, codul fiscal nr. ………………………… din …………………………, având contul nr. ……………………., deschis la ……………………………………, reprezentată de …………………., cu funcţia de ……………………………., persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente, în calitate de utilizator, pe de altă parte,
sau
1.2. D ………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) ………………………. sector/judeţ ……………………………., fiul lui …………………………… şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. …………………….., eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………, în calitate de utilizator, pe de altă parte
au convenit să încheie prezentul contract de leasing imobiliar, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI de leasing imobiliar
2.1. Locatorul se obligă să transmită dreptul de folosinţă şi posesia, iar utilizatorul să plătească preţul şi să preia bunul imobil2) situat în ………………………. str. …………………… nr. ……………………………., sectorul/judeţul ……………………………, împreună cu terenul aferent, având următoarele vecinătăţi:
a) la Nord ………………………………………………………………………………………………………………..
b) la Sud ………………………………………………………………………………………………………………….
c) la Vest …………………………………………………………………………………………………………………
d) la Est ………………………………………………………………………………………………………………… .
2.2. Predarea-primirea imobilului ce face obiectul prezentului contract se va face în baza unui proces-verbal parte integrantă a contractului.
2.3. Imobilul care face obiectul prezentului contract va fi folosit pentru: ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. .
2.4. Cheltuielile legate de predarea-primirea imobilului vor fi suportate de ………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
2.5. Locatorul are dreptul să verifice la intervale de ……………………………………………….. starea imobilului şi modul de folosire a lui, iar dacă utilizatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale poate să rezilieze, înainte de termen, contractul.
III. DURATA CONTRACTULUI de leasing imobiliar
3.1. Termenul utilizării imobilului în sistem leasing este de ….. ani3), începând cu data de ……………………………………………….. şi până la data de ……………………………………………….. .
IV. PREŢUL CONTRACTULUI de leasing
4.1. Utilizatorul va plăti locatorului, începând cu data transmiterii folosinţei imobilului care face obiectul prezentului contract, o redevenţă în valoare de ……………………………………………….. lei, în rate lunare astfel: ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
4.2. Evoluţia ratei inflaţiei, care se înregistrează ulterior încheierii prezentului contract, determină indexarea redevenţei.
4.3. Neplata redevenţei la termenele şi în condiţiile prevăzute la pct. 4.1. şi 4.2. atrage penalizări de ………… % pe zi de întârziere, calculate la valoarea redevenţei restante.
4.4. În cazul în care, la expirarea prezentului contract, utilizatorul îşi exprimă intenţia de a cumpăra imobilul, locatorul trebuie să ia în calcul vărsămintele efectuate anterior cu titlu de redevenţă, precum şi valoarea reziduală a imobilului.
4.5. Dreptul de opţiune constând din cumpărarea imobilului se poate exercita până la expirarea prezentului contract, cu acceptul locatorului, numai dacă utilizatorul va formula o ofertă de cumpărare fermă şi irevocabilă.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Locatorul se obligă:
a) să transmită dreptul de folosinţă şi posesia bunului utilizat în sistem de leasing imobiliar;
b) să predea bunul la termenul prevăzut în prezentul contract;
c) să respecte, la expirarea contractului, dreptul de opţiune al utilizatorului, constând în posibilitatea de a solicita achiziţionarea imobilului sau restituirea lui;
d) să-i garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a imobilului, în condiţiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale.
5.2. Utilizatorul se obligă:
a) să preia în posesie şi să folosească bunul potrivit destinaţiei sale;
b) să nu încheie un contract de sublocaţiune privind bunul încredinţat, fără acordul locatorului;
c) să efectueze plata ratelor de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la datele fixate în prezentul contract;
d) să execute la termen şi în bune condiţii toate reparaţiile curente şi capitale necesare menţinerii lui în stare de funcţionare;
e) să apere, în raporturile cu terţii, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la imobilul ce face obiectul prezentului contract;
f) să asigure imobilul la o societate de asigurări autorizată şi să plătească primele de asigurare/să preia contractul de asigurare de la locator;
g) să plătească toate impozitele şi taxele aferente, precum şi utilităţile consumate (energie electrică şi termică, gaze naturale, apă, canal şi salubritate, taxe telefonice ş.a.) ;
h) să predea locatorului imobilul în stare bună de folosinţă, potrivit destinaţiei sale, la expirarea sau rezilierea prezentului contract, în cazul în care nu şi-a exercitat dreptul la opţiune, prin notificare scrisă, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării.
VI. RĂSPUNDERI
6.1. În cazul în care utilizatorul refuză să primească imobilul la data stabilită în prezentul contract, nu îşi respectă obligaţiile referitoare la efectuarea reparaţiilor capitale şi curente sau în situaţia în care se află în reorganizare ori lichidare judiciară, locatorul poate rezilia prezentul contract de leasing imobiliar, pretinzând daune-interese.
6.2. În cazul în care utilizatorul nu îşi execută obligaţia de plată a ratelor de leasing două luni consecutiv, locatorul are dreptul de a rezilia contractul, cu daune-interese.
6.3. Nerespectarea dreptului de opţiune a utilizatorului obligă locatorul la plata unor daune egale cu valoarea contabilă a redevenţei rămasă de plată.
VII. FORŢA MAJORĂ
7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ………………….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
VIII. NOTIFICĂRI
8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
8.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
IX. LITIGII
9.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
9.2. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
10.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
10.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care ………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

LOCATOR

UTILIZATOR

NOTE
1. Modelul, este orientativ, părţile având dreptul să-şi stabilească drepturi şi obligaţii în raport de specific, în conformitate cu prevederile art. 969 Cod civil, cu excepţia clauzelor care definesc natura juridică a contractului.
2. Se va face referire şi la bunurile imobile prin destinaţia lor, dacă sunt afectate activităţii bunului imobil care face obiectul contractului, precum şi la teren, după caz.
3. Contractul se încheie, potrivit legii, pentru cel puţin un an.

Contract de leasing imobiliar