licenta | model formularContract de Licenta

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. …, bloc …, ap. …, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin ………….., in calitate de proprietar al brevetului de inventie, denumita in continuare LICENTIATOR si 2. S.C. ……………… din ……….., str. …………, nr. …., ap. […]

model...

model:

Cerere obtinere licenta de transport feroviar

Act din categoria Cereri

CERERE, Persoana juridica ………………………………………, cu sediul in localitatea ………………………………., str. ………………….., nr. ….., judetul ……… telefon ………………, fax ………………, inregistrata la Camera de Comert si Industrie a Romaniei la nr. ……………, avand codul fiscal nr. …………… si contul nr. …………………….., deschis la Banca ………………………………, filiala ……………., reprezentata prin directorul general ……………………………………, (numele si prenumele) solicit […]

model...

Cerere acordare licenta de import

Act din categoria Cereri

Agentul economic …………, cu sediul in: ………….., str. ……… nr. …….., inregistrat la Registrul comertului sub nr. ………., cod fiscal …………., telefon ……….., fax ……….., telex ……., reprezentat prin ……………, domiciliat in ……….., str. ………, nr. ……, bl. ……., sc. ………, et. …….., ap. ……, sectorul ……….., judetul …………., posesorul buletinului de identitate seria ……. […]

model...

Cerere Pentru acordarea licentei de fabricatie

Act din categoria Cereri

Agentul economic …………….., cu sediul in …………………….. ……………., str. ……………… nr. ……, inregistrat la Registrul comertului sub nr. ………….., cod fiscal ………………………….. telefon …….., fax……., telex ………, reprezentat prin ………….. domiciliat in …………, str. ………… nr. …., bl. ….., sc. ……, et. …, ap. …, sectorul ….., judetul …….., posesor al buletinului de identitate seria […]

model...