CONTRACT de locatie de autovehicule

Model CONTRACT de locatie de autovehicule

Încheiat astăzi …………….
la ………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. ………………………………. nr. ………………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector ………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………… din ………………………., având contul nr. …………………………, deschis la …………………., reprezentată de ………………………………………., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de locator, pe de o parte, şi
sau
1.1. Întreprinderea/Asociaţia ………………………………………………………………………………………………….., cu sediul în (localitatea) ……………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ …………………….., posesoarea autorizaţiei nr. …………………. din ……………., eliberată de Primăria ………………………., codul fiscal nr. …………………. din ………………….., având contul nr. …………………., deschis la ……………………. reprezentată de ………………….., cu funcţia de ………….., în calitate de locator, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………….., str. …………………………………… nr. ……………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din …………………….., având contul nr. …………………………, deschis la ……………………., reprezentată de …………………………………….., cu funcţia de …………………………………., în calitate de locatar, pe de altă parte,
sau
1.2. Asociaţia/Fundaţia …………………………………………………………………………………………………………., cu sediul în (localitatea) ……………………………………………., str. …………………………… nr. ………….., bloc ……….., scara ………., etaj ………., apartament ………., sector/judeţ …………………………………, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………….. din ……………….. a Tribunalului …………………………., codul fiscal nr. ………………………. din …………………….., având contul nr. ……………….., deschis la ………………….., reprezentată de ………………………………………, cu funcţia de ……………………………., în calitate de locatar, pe de altă parte,
sau
1.2. Întreprinderea/Asociaţia ………………………………………………………………………………………………….., cu sediul în (localitatea) ……………………………………………, str. ………………………………. nr. ……….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judeţ …………………….., posesoarea autorizaţiei nr. …………………. din ………………, eliberată de Primăria …………………….., codul fiscal nr. …………………….. din ……………………., având contul nr. ……………., deschis la ……………………., reprezentată de ………………….., cu funcţia de ………….., în calitate de locatar, pe de altă parte,
sau
1.2. D ………………………………………………….., domiciliat în ………………………………………………………….., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………. în (localitatea) ……………….. sector/judeţ …………………………, fiul lui ……………………………….. şi al ……………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……. nr. …………………., eliberat de …………………., cod numeric personal …………………………………, în calitate de locatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de locaţiune de autovehicule, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI1)
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de către locator locatarului a unui număr de ……………. autovehicule astfel:
a) Autobuze/microbuze/limuzine pentru transport persoane:
1 ………………………………………………………………………………………………………………………….
2 ………………………………………………………………………………………………………………………….
3 ………………………………………………………………………………………………………………………….
4 ………………………………………………………………………………………………………………………….. în scopul …………………………………………….. pe traseele ………………………………………… .
a) Vehicule trăgătoare cu remorcă/autobasculante/camioane/furgonete ş.a.:
1 …………………………………………………………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………………………………………………………..
3 …………………………………………………………………………………………………………………………..
4 …………………………………………………………………………………………………………………………. etc.
în scopul …………………………….. pe traseele …………………………………………………………. .
2.2. Locatorul, pe toată durata contractului îşi păstrează dreptul de proprietate deplină asupra autovehiculelor închiriate, care fac obiectul prezentului contract de locaţiune, chiar dacă efectuează, din iniţiativă şi pe cheltuiala sa, eventuale modificări, cu condiţia ca acestea să nu afecteze realizarea clauzelor sale.
2.3. Locatarul, pe întreaga durată a executării prezentului contract:
a) nu poate fi obligat să restituie contravaloarea eventualelor îmbunătăţiri aduse sau eventualelor reparaţii efectuate din iniţiativa locatarului şi cu acceptul locatorului autovehiculelor închiriate;
b) nu va putea vinde, subînchiria sau dispune de autovehiculele puse la dispoziţia sa decât în condiţiile prevăzute de prezentul contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de …………………………………… începând din ziua semnării.
3.2. Începând din ziua semnării prezentului contract, locatorul nu va mai putea încheia contracte, cu terţe persoane, având ca obiect autovehiculele menţionate la Cap. II decât dacă, în termen de …………………. zile de la încheierea duratei prezentului contract, părţile nu au încheiat un act adiţional privitor la prelungirea lui.
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Locatorul are următoarele obligaţii:
a) să pună la dispoziţia locatarului, pentru efectuarea transporturilor în scopul prevăzut la Cap. II, pe întreaga durată a contractului, numărul de autovehicule stabilit, care să satisfacă cerinţele standard pentru transporturile interne şi internaţionale;
b) să înlocuiască în cel mai scurt timp posibil, autovehiculele avariate grav, indiferent de locul unde se află ele;
c) să asigure condiţiile necesare ca şoferii şi ajutorii de şoferi să se prezinte, în toate împrejurările, într-o ţinută decentă şi să aibă o comportare civilizată faţă de persoanele cu care vin în contact prin natura obligaţiilor lor de serviciu;
d) să ia măsuri ca să determine efectuarea reparării eventualelor defecţiuni apărute la autovehiculele care fac obiectul prezentului contract, în contul său.
4.2. Locatarul are următoarele obligaţii:
a) să suporte următoarele cheltuieli ocazionate de executarea prezentului contract astfel:
1. primele de asigurare facultativă de răspundere civilă auto încheiate cu valabilitate numai în afara teritoriului României („Cartea verde”) pentru toate autovehiculele puse la dispoziţia locatarului, ce urmează a fi folosite în trafic internaţional;
2. taxele pentru eliberarea paşapoartelor şi obţinerea vizelor de tranzit şi a celor de intrare, pentru toţi şoferii şi ajutorii de şoferi afectaţi autovehiculelor folosite de locatar în trafic internaţional;
a) să achite chiria autovehiculelor folosite la termenele stabilite.
V. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. Locatarul are obligaţia ca pentru autovehiculele care îi vor fi puse la dispoziţie de către locator să plătească o chirie de ………………… pentru fiecare km parcurs de autovehiculele puse la dispoziţie de acesta, de la garaj (locul de parcare) de unde pleacă acestea şi până la reîntoarcerea în garaj (locul de parcare) în următoarele condiţii:
a) sumele se vor plăti în lei,2) în contul deschis la banca locatorului;
b) chiria datorată de locator se va plăti astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. .
5.2. În afara sumelor pe care le plăteşte locatorului drept chirie, locatarul mai suportă:
a) costul carburanţilor consumaţi pe durata transporturilor efectuate la cererea sa;
b) contravaloarea dotărilor suplimentare ce urmează a se face la cererea locatarului, dotări care sunt şi rămân în proprietatea locatarului;
c) o diurnă de deplasare de ………………. pe zi, pentru 24 de ore, precum şi toate cheltuielile de cazare la hotel clasa a …………- a, a şoferilor şi ajutorilor de şoferi 3).
5.3. Locatarul nu are nici un fel de răspundere pentru uzura (fizică şi morală) a autovehiculelor şi nici pentru deprecierea valorii lor.
VI. CLAUZA PENALĂ
6.1. Locatorul răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, caz în care poate rezilia contractul după o prealabilă notificare scrisă, şi, ca urmare, locatorul:
a) nu mai are dreptul la chiria şi la celelalte categorii de vărsăminte la care este obligat locatarul, din momentul neîndeplinirii obligaţiilor de către locator;
b) va plăti o penalitate de 4) ………………….., dacă încheie contracte cu terţe persoane fizice sau juridice, cu activitate şi trasee similare cu cele stabilite de părţi, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
c) va plăti o penalitate de 4) …………………, pentru fiecare zi de întârziere în punerea la dispoziţie a autovehiculelor în condiţiile prevăzute de prezentul contract, schimbarea celor avariate sau neefectuarea remedierii defecţiunilor;
d) va plăti eventuale daune-interese provocate locatarului din culpa sa.
6.2. Locatarul răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor ce-i revin din prezentul contract, după o prealabilă notificare scrisă, caz în care locatarul:
a) nu va putea beneficia de serviciile la care s-a obligat locatorul prin prezentul contract;
b) va plăti o penalitate de ………………. % pentru fiecare zi de întârziere în plata chiriei la termenele prevăzute de prezentul contract;
c) va plăti eventuale daune-interese provocate locatorului din culpa sa.
VII. CESIUNEA ŞI DIVIZAREA CONTRACTULUI
7.1. Nici una dintre părţile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile şi obligaţiile sale ce rezultă din acesta unei terţe persoane, fără acordul prealabil, dat în scris, de către cealaltă parte.
7.2. Acordul scris se comunică cedentului în termen de …………………… de la data când acesta a cerut cesionarului consimţământul.
7.3. În cazul în care cesionarul nu răspunde în termenul sus-arătat, se consideră că acesta nu a consimţit la cesiunea contractului.
7.4. În cazul în care o clauză sau o parte a prezentului contract va fi declarată nulă sau va fi anulată, clauzele rămase valide îşi vor produce, în continuare, efectele cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea declarată nulă sau este anulată, conţine o condiţie esenţială pentru prezentul contract.
VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti, în cazul când oricare dintre părţi:
a) nu-şi execută o obligaţie considerată esenţială pentru acest contract. Prin „obligaţie esenţială” părţile înţeleg:
1. punerea la dispoziţie a autovehiculelor;
2. plata chiriei pentru folosirea lor;
3. ………………………………………………………………………………………………………………………..;
4. ………………………………………………………………………………………………………………………..;
a) este declarată în incapacitate de plăţi sau în faliment, ori declanşează procedura de lichidare, înainte de începerea executării prezentului contract;
b) cesionează drepturile şi obligaţiile sale, prevăzute în prezentul contract, fără a avea acordul celeilalte părţi;
c) îşi încalcă oricare dintre obligaţiile sale după ce a fost avertizată de către cealaltă parte că o nouă încălcare a lor va atrage rezilierea contractului.
8.2. Partea care invocă încetarea prezentului contract are obligaţia să notifice celeilalte părţi cauza de încetare a lui cu maximum ……… zile înainte de data la care aceasta urmează să-şi producă efectele.
8.3. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
8.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului.
IX. FORŢA MAJORĂ
9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ………………….. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
9.3. Dacă în termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
X. NOTIFICĂRI
10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
XI. LITIGII
11.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
11.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ………….. exemplare, din care ………………….. astăzi ……………………., data semnării lui.

LOCATOR

LOCATAR

NOTE
1. Clauzele sunt exemplificative, părţile putând conveni şi altfel.
2. În cazul în care calculele se efectuează într-o altă monedă, se va face menţiunea „echivalenţi în lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua efectuării acestei plăţi”.
3. În cazul deplasărilor în străinătate, sumele se trec în moneda convenită de părţi cu menţiunea că plata acestor chetuieli se datorează „pentru perioada de la ieşirea şi până la intrarea în ţară”.
4. Sume fixe, stabilite de comun acord.

CONTRACT de locatie de autovehicule