Modele de Contracte comercialeCONTRACT de intermediere (comision)

Act din categoria Contracte comerciale

Incheiat astazi ……….., intre: 1. Societatea Comerciala …………, cu sediul in …………, str. ……….., nr. …, judetul …………, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ……….., avand cont de virament nr. …………., deschis la Banca ………….., reprezentata prin dl. …………. in calitate de ……….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. …………, cu domiciliul (sediul) in […]

model...

CONTRACT de Comision (intermediere) in operatiuni de export

Act din categoria Contracte comerciale

Incheiat azi ………. in localitatea ……….. de catre …………. si intre urmatoarele parti: ………….., cu sediul in …………… Director General si ………… Contabil sef, numita in continuare COMISIONAR pe de o parte Si …………., cu sediul in ……………, reprezentata prin ………….. Director General si ……………. Director Economic, numita in continuarea COMITENT pe de alta parte. […]

model...

CONTRACT cadru de colaborare hotel

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE SC ——————SRL cu sediul in ———-, înmatriculată la Registrul Comerţului cu J—————–, C.F.- R ————, cont nr ————- deschis la ———, sucursala ————, Bucuresti, reprezentată prin Dl. ————-, cu functia de Director General, in calitate de Organizator, Si SC ———— SRL cu sediul in BUCURESTI, Str————-, înmatriculată la Registrul Comerţului cu J40./—-./——–., […]

model...

Contract de client

Act din categoria Contracte comerciale

1. PARTILE CONTRACTANTE: a. S.C. ——————–, cu sediul in BUCURESTI, ——————————, cod fiscal R ———— , reprezentata prin ——————— in calitate de director, numita in continuare BENEFICIAR si b. S.C. ——————- S.R.L., cu sediul in —————, cod fiscal R ————, reprezentata prin ————-, cu functia de —————-, numita in continuare PRESTATOR Au convenit incheierea prezentului […]

model...

CONTRACT de cesiune de parti sociale

Act din categoria Contracte comerciale

S.C. …………………………………………. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului al ……………………………… sub nr. ………………. Între subsemnaţii: 1. (numele şi prenumele) …………………………………………………. cetăţean ………………………………….. născut la data de ……………………….., în ………………………….. str. …………………………….. nr. …….., bloc ………, scara …………., etaj ……….., ap. ………., sector/judeţ ………… sex ………….. starea civilă …………………….., posesorul ……………………….. seria …………. nr. …………………….., eliberat de […]

model...

CONTRACT de Cesiune drepturi patrimoniale de autor

Act din categoria Contracte comerciale

Incheiat in baza Legii nr. 8/1996 privind protectia dreptului de autor Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. ……, bloc …., ap. ……….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin …………… in calitate de proprietar al bazei de date, continand ……………………., denumita in […]

model...

CONTRACT de CESIUNE

Act din categoria Contracte comerciale

Între subsemnaţii: 1) ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul lui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Secţia … Poliţie la data de ….., având cod numeric personal……, în calitate de cedent şi 2) ……………….- cetăţean […]

model...

model:

CONTRACT Barter

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………………………… nr. …………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……….., judeţ/sector ……………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………….., sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………. din ………………………………., având contul nr. …………………………………………….., deschis la …………………………………………………, existând şi funcţionând potrivit […]

model...

model:

CONTRACT de BARTER

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în ……………………………………….(localitatea), str. ………………….……. nr. ……… bloc …….., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………… înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., existând si functionand potrivit legislatiei statului […]

model...

model:

CONTRACT de audit financiar si de certificare a bilantului

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………, str. ………………………………….. nr. ……………………., bloc …………, scara ……….., etaj ………, apartament …….., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. ………………………………. din ……………………………, având contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………, reprezentată de ………………………, cu […]

model...