CONTRACT de cesiune de parti sociale

Model CONTRACT de cesiune de parti sociale

S.C. ………………………………………….
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
al ……………………………… sub nr. ……………….

Între subsemnaţii:
1. (numele şi prenumele) …………………………………………………. cetăţean ………………………………….. născut la data de ……………………….., în ………………………….. str. …………………………….. nr. …….., bloc ………, scara …………., etaj ……….., ap. ………., sector/judeţ ………… sex ………….. starea civilă …………………….., posesorul ……………………….. seria …………. nr. …………………….., eliberat de …………………………. la data de ……………….., cod numeric personal ……………………., în calitate de cedent, şi
2. (numele şi prenumele) …………………………………………………. cetăţean ………………………………… născut la data de ………………………, în …………………………… str. …………………………………………. nr. …….., bloc ………, scara …………, etaj ……….., ap. ………., sector/judeţ …………. sex …………… starea civilă ……………………., posesorul ……………………….. seria ………….. nr. ………………………, eliberat de ……………………… la data de ……………………, cod numeric personal …………………….., în calitate de cesionar,
sau
2. S.C. ………………………………………………………………….., cu sediul în ……………………………………., str. …………………………………….. nr. ……….., bloc …………., scara ………, etaj ……….., ap. ……….., sector/judeţ ………………………………………………………………….. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………………… sub nr. ……………./………………../………………… din …………………., prin reprezentant (numele şi prenumele) ……………………………………………….. domiciliat în ………………………………, str. …………………………………………. nr. ……….., bloc ………., etaj ………, scara ……….., ap. ………., sector/judeţ, în calitate de cesionar, a intervenit prezentul contract de cesiune de părţi sociale, în următoarele condiţii: Eu …………………………… cedez lui …………………………………./S.C. prin reprezentant, ……………… părţi sociale în valoare nominală de ………………… lei fiecare, însumând ………………………………. lei pe care le deţin la …………………………………, aport în numerar şi declar, totodată, că am primit de la cesionar contravaloarea părţilor sociale cedate astăzi, data autentificării prezentului contract. Ca urmare a acestei cesiuni, calitatea mea de asociat al S.C. ……………………………….. încetează şi nu mai am nici o pretenţie, de nici o natură, faţă de această societate comercială. Eu ……………………………………………………………. primesc de la ……………………………………………. cele …………………………… părţi sociale în valoare nominală de …………………………….. lei fiecare, însumând ………………………….. lei pe care le deţine la ……………………………… plătindu-i acestuia contravaloarea părţilor sociale cedate, astăzi, data autentificării prezentului contract
sau
S.C. ……………………………………………….., prin reprezentant, primeşte de la ………………………….. cele ………………………… părţi sociale în valoare nominală de ………………… lei fiecare, însumând ………………………….. lei pe care le deţine la S.C. …………………………………….. plătindu-i acestuia contravaloarea părţilor sociale cedate, astăzi, data autentificării prezentului contract. Cesiunea părţilor sociale s-a făcut în baza hotărârii Adunării generale a asociaţilor din ……….. . Redactat şi editat în ……………………. exemplare la …………………… .
S-au eliberat ………………….. exemplare.

CEDENT

CESIONAR

CONTRACT de cesiune de parti sociale