Cerere acordare licenta de import

Model Cerere acordare licenta de import

Agentul economic …………, cu sediul in: ………….., str. ……… nr. …….., inregistrat la Registrul comertului sub nr. ………., cod fiscal …………., telefon ……….., fax ……….., telex ……., reprezentat prin ……………, domiciliat in ……….., str. ………, nr. ……, bl. ……., sc. ………, et. …….., ap. ……, sectorul ……….., judetul …………., posesorul buletinului de identitate seria ……. nr. ………, eliberat de ………….., avand functia de ……………., pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea licentei de import pentru:

1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………

Data …………
Semnatura
…………..

Domnului director general al Directiei generale ……………..

Cerere acordare licenta de import