Modele de Contracte comercialeCONTRACT de Asociatiune in participatiune SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE *) 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………….., str. …………………………….. nr. ………………………., bloc …………….., scara ………….., etaj ……….., apartament ………, judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. ……………………. din …………………………….., cod fiscal nr. ………………………………. din …………………………., având contul nr. ………………………………………., deschis la …………………………………………, reprezentată de …………………………………., […]

model...

CONTRACT de asigurare sociala

Încheiat în baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de ………………… şi înregistrat la nr. ………………. din data de ……………………… la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului ……………………./municipiului Bucureşti Între …………………………… posesor al actului de identitate seria …………….. nr. ………………………, codul numeric personal …………………, […]

model...

CONTRACT de asigurare (varianta autovehicule)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………………………. nr. …………., bloc ……….., scara ………, etaj ……, apartament ……., judeţ/sector …………………………………/……, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………….., sub nr. ……………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………………… din ………………………………, având contul nr. ………………………………, deschis la ………………………………………………………….., reprezentată de …………………………………………, cu […]

model...

CONTRACT de ARENDARE

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social în ………………………………., str. ………….……. nr. ………… bloc …….., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………. înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata de ……………………, cu functia de […]

model...

model:

CONTRACT de ARENDA

Act din categoria Contracte comerciale

1. ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul lui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Secţia … Poliţie la data de ….., având cod numeric personal……, în calitate de arendator şi 2. ……………….- cetăţean român, sex […]

model...

model:

CONTRACT de Antrepriza

Act din categoria Contracte comerciale

PARTILE CONTRACTANTE Art. 1. S.C. ………….. cu sediul in ……….., str. ……., nr. …., judetul …………., denumita in prezentul contract “antreprenor”, reprezentata prin ………….. in calitate de ANTREPRENOR si Art. 2. Dl/D-na. ………………, domiciliat in …….., str. …….., nr. …., judetul …… in calitate de CLIENT OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 3. Obiectul contractului il constituie executarea […]

model...

CONTRACT de angajare

Act din categoria Contracte comerciale

1. PREVEDERI GENERALE S.C. …………, cu sediul in …………. si …………., domiciliat in ………….. incheie prezentul contract de angajare, incepand cu data de ……… 2. PERIOADA DE ANGAJARE S.C. ……….. angajeaza pe ………… incepand cu data de ……… pana la data de ………., cu exceptia situatiei in care contractul de angajare ia sfarsit la o […]

model...

model:

CONTRACT de Amanet

Act din categoria Contracte comerciale

CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE Intre: 1. S.C. ………., cu sediul In ………., reprezentata de ……., in calitate de director, denumita in continuare CREDITOR, Si 2. ………, domiciliat(a) in ……., str. ………., nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. …., judetul ………., legitimat(a) cu B.I(pasaport) seria ….., nr. …, eliberat de, la data de numit(a) in […]

model...

model:

CONTRACT de Agentie comerciala

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………, str. ………………………… nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………., sub nr. ………………………… din ……………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………………., având contul nr. ……………………………………………………, deschis la …………………………………………, existând şi funcţionând potrivit […]

model...

model: , , , ,

CONTRACT de administrare

Act din categoria Contracte comerciale

________ *) Conţinutul-cadru al contractului de administrare se aplică, cu modificările corespunzătoare, şi societăţilor cu răspundere limitată. CAPITOLUL I Părţile contractante Art. 1. – În realizarea şi dezvoltarea atribuţiilor administratorilor, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi în actul constitutiv, între 1. Societatea Comercială/Regia Autonomă …………………….., cu sediul în localitatea ……………….., […]

model...