CONTRACT de Antrepriza

Model CONTRACT de Antrepriza

PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. S.C. ………….. cu sediul in ……….., str. ……., nr. …., judetul …………., denumita in prezentul contract “antreprenor”, reprezentata prin ………….. in calitate de ANTREPRENOR
si
Art. 2. Dl/D-na. ………………, domiciliat in …….., str. …….., nr. …., judetul …… in calitate de CLIENT
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Obiectul contractului il constituie executarea de catre antreprenor, cu materialele sale si pe riscul sau, urmatoarele:
– cladiri cu destinatia ………………………..
– instalatii ………………………………….
– cai de comunicatie …………………………..
– imprejmuiri …………………………………
– dotari …………………………………….
– reparatii ………………………………….
Constructiile si lucrarile vor fi executate de antreprenor pe baza planului general si de detaliu si a proiectului de executie, prezentate de client si acceptate fara obiectie de antreprenor.
Lucrarile vor incepe numai dupa obtinerea autorizatiei prevazute de Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiei de catre …………………. . Obtinerea autorizatiei de constructiei si a vizelor legale revine clientului.
OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 4. Antreprenorul se obliga:
a) sa cumpere materialele necesare pentru constructie;
b) sa respecte planurile general si de detaliu si a proiectului de executie a lucrarii, asa cum a fost prezentat de client si acceptat;
c) sa predea constructia la termenul stabilit in contract.
Art. 5. Clientul se obliga:
a) sa furnizeze planurile constructiei intocmite de arhitect;
b) sa obtina autorizatia de construire eliberata de primarie;
c) sa efectueze receptia constructiei si sa ia in primire lucrarea executata;
d) sa plateasca pretul la data receptionarii si luarii in primire a lucrarii.
DREPTURILE PARTILOR
Art. 6. Antreprenorul are dreptul:
a) de a primi pretul la data stipulata in contract;
b) de a obliga clientul sa plateasca pretul daca a fost pus in intarziere in ceea ce priveste obligatia de a verifica si de a lua in primire lucrarea executata
Art. 7. Clientul are dreptul:
a) de a cere predarea lucrarii executate la termenele stipulate in contract.
b) de a asista si a verifica modul de executie al lucrarilor ce fac obiectul contractului in timpul executiei.
PRETUL SI PLATA
Art. 8. Lucrarile se executa la un pret de deviz, stabilit potrivit documentelor de plata.
Plata se va face esalonat de catre client dupa receptia fiecarei faze a lucrarilor prin:
– contul antreprenorului nr. …………….. deschis la Banca ………….
– contul clientului nr. …………………. deschis la Banca ………….
Neplata la termen a ratei pentru partea din lucrare executata si receptionata conduce, din initiativa antreprenorului, la rezilierea contractului cu daune reprezentand ………………% din valoarea contractului, valoare ce va fi estimata de expert la termenul cand se va hotari rezilierea.
TERMENUL DE EXECUTIE
Art. 9. Termenul de executie si de receptie definitiva a lucrarilor de antrepriza la cheie, este de ………. zile/luni/ani incepand cu data de ………….. si pana la data de ………………
Nerespectarea in termen a obligatiilor asumate prin prezentul contract se penalizeaza cu …..% pe zi de intarziere, penalitati ce vor fi suportate de partea in culpa. Clientul va avea dreptul de a hotari sistarea lucrarilor si executarea lor de alt antreprenor. Penalitatile sunt datorate de la data scadentei si pana la executarea ei efectiva.
SUPORTAREA RISCURILOR
Art. 10. Antreprenorul, in calitate de proprietar al materialelor pana la predarea lucrarii clientului, suporta pagubele rezultate din pieirea lor.
Art. 11. Daca executarea contractului (predarea lucrarii executate) devine imposibila datorita cazului fortuit sau fortei majore, antreprenorul nu are dreptul la plata pretului.
RASPUNDEREA
Art. 12. In caz de neexecutare a lucrarii, antreprenorul raspunde fata de client potrivit dreptului comun.
Art. 13. Antreprenorul raspunde pentru pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el si ale lucrarii, dupa ce a fost receptionata de catre client, din cauza unui viciu de constructie sau al terenului intr-un termen de 10 ani din ziua receptiei lucrarii.
FORTA MAJORA
Art. 14. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel mult 5 zile de la aparitia acesteia adaugand o confirmare a unor autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei.
INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 15. Contractul inceteaza prin reziliere la cererea uneia din parti pentru neexecutarea obligatiilor de catre cealalta parte.
LITIGII
Art. 16. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract a fost incheiat astazi …………. in 3 exemplare.

ANTREPRENOR,
S.C. …………
CLIENT,
Dl./D-na……….

CONTRACT de Antrepriza