Procura de ridicare a produselor de la o societate agricola

Model Procura de ridicare a produselor de la o societate agricola

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………., născut la data de ……………………………….., în localitatea ………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în …………………………………….., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………………, ca, în numele meu şi pentru mine, să ridice produsele agricole şi să-mi încaseze drepturile băneşti ce mi se cuvin de la Societatea comercială/agricolă ……………………………………………………………………… cu sediul în ……………………………………………, sectorul/judeţul ……………………………………………, potrivit contractului de locaţiune/asociere/arendare pe care l-am încheiat în calitate de acţionar/asociat/arendator cu această societate, corespunzătoare unui teren, în suprafaţă de ………………….. hectare, în echivalent arabil.
În baza prezentei procuri, mandatarul meu va face dovada calităţii mele de locator şi de acţionar/asociat/arendator la societatea menţionată mai sus, va ridica produsele şi va încasa drepturile băneşti ce mi se cuvin, curente sau/şi restante semnând de primire, precum şi oriunde va fi necesar, în legătură cu prezentul mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în …………… exemplare, la …………, astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor …………….. exemplare.

MANDANT

Procura de ridicare a produselor de la o societate agricola