Modele de Contracte civileContract de donatie (apartament cu uzufruct viager)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. …………………………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judeţ ……………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. în (localitatea) ………………………, sector/judeţ ……………………………., fiul lui ………………………….. şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………. nr. …………………, eliberat de ……………………….., cod […]

model...

CONTRACT de DONATIE

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE DONATIE Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in …………. declar ca: DONEZ lui …………, domiciliat(a) in …………. imobilul proprietatea mea, constand in: casa construita din caramida cu 4 camere, bucatarie, hol, W.C., camara, tencuita in exterior si interior, acoperita cu tabla, impreuna cu terenul pe care se afla, in suprafata de ………. vecini la N. ……… […]

model...

model:

CONTRACT de Comision international de cumparare

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE COMISION DE CUMPARARE (IMPORT) Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………. din …………, str. …………, nr. …, bloc …, ap. ….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………., deschis la ……………. reprezentata prin …………………. in calitate de ………………….., denumita in continuare COMISIONAR si 2. S.C. ……………. din ……….., str. ………, nr. […]

model...

CONTRACT de asigurare sociala

Încheiat în baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de ………………… şi înregistrat la nr. ………………. din data de ……………………… la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului ……………………./municipiului Bucureşti Între …………………………… posesor al actului de identitate seria …………….. nr. ………………………, codul numeric personal …………………, […]

model...

CONTRACT de IMPRUMUT CU GAJ

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GAJ DE MARFURI Intre subsemnatii: 1. …………… domiciliat in ………….. ca debitor, si 2. Banca ………… cu sediul in ………….. s-a incheiat prezentul gaj in urmatoarele conditii: I. Subsemnatul ……………….. declar ca am luat cu imprumut de la Banca ……………., suma de ……… lei, declaratie care are valoare de chitanta autentica […]

model...

model: ,

Contract colectiv de munca

Act din categoria Contracte civile

Incheiat astazi …………………….. la ………………………………………. PREAMBUL (1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie in temeiul prevederilor ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. . (2) Obiectul sau il constituie stabilirea drepturilor si obligatiilor cluburilor de ………………………………… si ale jucatorilor de ……………………………… cu privire la organizarea si prestarea muncii specifice activitatii lor. (3) Contractul colectiv de munca se fundamenteaza pe […]

model...

model: ,

ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

Act din categoria Contracte civile

I. PARTILE DIN ANTECONTRACT Prezentul contract se incheie prin intermediul S.C “………………..” inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………, cod fiscal ………………, cu sediul social la adresa: Str. ……….., nr. …., bl. …., ap. …., sc. …., sector …., Bucuresti, in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, reprezentata prin ………………. . Intre: D-na/Dl. ……………………….., domiciliat in […]

model...

Contract de schimb imobiliar

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ………….. la ……………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………, str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ……………………. sector/judeţ …………………….., fiul lui ……………………………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….., nr. […]

model...

Contract de intretinere

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………….. la …………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. […]

model...

Contract de imprumut de consumatie

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………………., str. …………………………… nr. …………., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ……………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ………………………… , sector/judeţ ………………………, fiul lui …………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. […]

model...