Procura de cumparare a unui teren

Model Procura de cumparare a unui teren

Subsemnatul ………………………………………………………………. cetăţean …………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………….., cod numeric personal …………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………, născut la data de ……………………………, în localitatea …………………………………, de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………… la data de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………………., ca, în numele meu şi pentru mine, să cumpere la preţul cel mai avantajos, un teren în suprafaţă de ……………………………. situat în ………………………………….. .
În acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele contractului de vânzare-cumpărare pe care îl va semna, în formă autentică, va achita vânzătorului preţul vânzării şi va îndeplini toate formalităţile pentru înscrierea dreptului de proprietate în Cartea funciară şi pentru înscrierea în evidenţele fiscale.
Pentru îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în …………… exemplare, la …………., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor …………… exemplare.

MANDANT

Procura de cumparare a unui teren