cont curent | model formularCONTRACT de cont curent 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………………………… la ………………………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. …………………………….. nr. …………………….., bloc ……………, scara …………., etaj ……….., apartament ……….., judeţ/sector ……………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………, sub nr. ……………………. din ………………………………, cod fiscal nr. ………………………………….. din ………………………, având contul nr. ……………………………………….. deschis la […]

model...

CONTRACT de CONT CURENT

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat între:………………………………., Str. …………………, nr. ……, bl. …., sector … BUCUREŞTI, reprezentată prin dl. …………………….., în calitate de Director, şi……………………………….., Str. ………………., nr. …., sector 1, BUCUREŞTI, reprezentată prin dl. ………………….., în calitate de Director, s-a încheiat prezentul contract de cont curent având ca obiect: 1. Vânzarea/Prestarea de servicii de consultanţă şi asistenţă de către […]

model...

Procura de ridicare a pensiei din cont curent

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea ………………………………., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………………., seria ……….. nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...