Modele de Contracte civileCONTRACT de Utilizare

CONTRACT DE UTILIZARE Nr. …, Data …/…/,,,,,,,,,, I. PARTILE CONTRACTANTE Prezentul contract s-a incheiat intre: Persoana fizica/juridica …………………………………………………, cu sediul (adresa) in localitatea …………………….., judetul …………………………., str. ……………………… nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. …….., tel. …………………, fax …………………., cont E-mail ……….., inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. …………….., avand contul nr. ………………………, deschis […]

model...

model:

Contract de tranzactie drept civil

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………, nr. […]

model...

CONTRACT de STUDII ANUAL

CONTRACT DE STUDII ANUAL nr. …………… din …………………….. Incheiat intre: (1) Universitatea din —————-, reprezentata prin RECTOR, prof.univ.dr.ing.——————–, si (2) ……………………………………………………………., student la Facultatea de Stiinte Economice, specializarea …………………………………, beneficiar de servicii educationale finantate pe baza de taxe, nascut la data de …………………….. in localitatea ………………………. fiul (fiica) lui ……………………………. ……………….. si al ……………………………………. domiciliat […]

model...

model: ,

CONTRACT de SCHIMB

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE SCHIMB Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de …………………………… (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ..……………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria […]

model...

model:

CONTRACT de RENTA VIAGERA

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE RENTA VIAGERA Intre subsemnatii: 1. Credirentier(a) ……….. domiciliat(a) in ……….. si 2. Debirentier(a) ………… domiciliat(a) in ……….. a intervenit urmatorul contract de renta viagera, cu urmatorul continut: I. Eu, credirentierul(a) ……….., predau debirentierului(ei) ………. suma de ……… lei, reprezentand pret constituire renta viagera pe tot restul vietii mele. a) subsemnatul(a) ……….. are obligatia […]

model...

CONTRACT de Recunoastere a datoriei garantate cu gaj de creanta

Intre subsemnatii: 1. …………….. debitor, domiciliat in …………, si 2. …………….. creditor, domiciliat in ………… s-a incheiat prezentul act. I. Subsemnatul …………, in calitate de debitor, recunosc ca soldul meu debitar in ziua de ……….. pentru marfurile furnizate de …………., este de ……… lei si ma oblig sa platesc aceasta suma pana la data de […]

model...

Contract de pregatire sportiva

Încheiat astăzi ……………….. la …………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Clubul ………………………………. cu sediul în ………………………….. str. …………………………………….. nr. …………………………., sectorul/judeţul …………………………., înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ……………………….. din ……………….. a ……………………………………. reprezentat de …………………………………. având funcţia de ………………………………. în calitate de unitate de pregătire sportivă, denumită în continuare şi unitatea, pe […]

model...

CONTRACT de MASINA

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE din…………….. PARTI CONTRACTACTANTE ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ si ———————–__________________________________________________________________ OBIECTUL CONTRACTULUI Autoturism ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ VALOAREA CONTRACTULUI Valoarea negociata de vanzare a autoturismului, stabilita prin acordul partilor, este de ___________________________ S-a stabilit achitarea sumei de __________________________, reprezentand prima plata a sumei datorate, urmand ca restul sumei sa fie achitat integral in termen de ________________________________________________________________ […]

model...

model: ,

CONTRACT de mandat

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE MANDAT1) Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ……………….. sector/judeţ …………………………….., fiul lui ………………………………….. şi al ………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate […]

model...

model:

Contract de Locatiune Inchiriere

Act din categoria Contracte civile

Intre subsemnatii: 1. Proprietar ………….. domiciliat in ……………. si 2. Chirias ……………. domiciliat in ………… s-a incheiat prezentul contract de inchiriere. I. Eu ……….. in calitate de proprietar declar ca am inchiriat d-lui …………. imobilul (sau apartamentul) meu, situat in ………….. compus din ………… pe care il predau in stare de folosinta. Chiria am stabilit-o […]

model...