CONTRACT de consultanta pentru protectie proprietate industriala

Model CONTRACT de consultanta pentru protectie proprietate industriala

I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………, str. …………………………………….. nr. ……………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament …….., judeÅ£/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului ………………………………………., sub nr. …………………. din ………………………………….., cod fiscal nr. ……………………………….. din …………………….., având contul nr. ……………………………………, deschis la ………………………………………………, reprezentată de ………………………., cu funcÅ£ia de ………………………, în calitate de consultant, pe de o parte, ÅŸi
1.2. S.C. …………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. ………………………………………… nr. ……………………….. bloc …………., scara ……….., etaj ………., apartament ………., judeÅ£/sector ………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului ……………………………………………., sub nr. ……………. din ……………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din …………….., având contul nr. ………………………………………….., deschis la ……………………………………………….., reprezentată de ……………………………, cu funcÅ£ia de ………………….., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de consultanţă, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă consultanţa de specialitate şi reprezentarea beneficiarului în domeniul protecţiei proprietăţii industriale.
1.2. Scopul consultanţei îl constituie:
a) protecţia informaţiilor tehnice, tehnologice şi comerciale în relaţiile cu partenerii din România şi din alte ţări ale beneficiarului;
b) obţinerea titlurilor de protecţie de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România şi de la organismele de profil din alte ţări;
c) combaterea concurenţei neloiale în condiţiile prevăzute de lege.
III. OBLIGAÅ¢IILE PÄ‚RÅ¢ILOR
3.1. Consultantul se obligă:
a) să respecte cu stricteţe depozitele legale privitoare la atribuţiile consilierului în domeniul proprietăţii industriale, înscrise în Regula nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie;
b) să asigure beneficiarului un standard ridicat al performanţei consultanţelor şi lucrărilor prin personal specializat, calificat şi autorizat;
c) să respecte prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale în toate consultanţele oferite beneficiarului şi să refuze solicitările lui care depăşesc aceste prevederi;
d) să-şi asume întreaga răspundere a actelor pe care le întreprinde în cadrul reprezentării beneficiarului în faţa terţilor;
e) să respecte instrucţiunile date de beneficiar în actul de reprezentare a intereselor sale;
f) să acorde beneficiarului asistenţa de specialitate solicitată de reprezentanţii săi în executarea prevederilor prezentului contract;
g) să nu se angajeze sau să nu negocieze în scopul de a se angaja într-o activitate, cu deosebire de consultanţă, în conflict cu interesele beneficiarului(clientului).
3.2. Beneficiarul (clientul) se obligă:
a) să solicite, în mod exclusiv, serviciile de consultanţă care îi sunt necesare şi convenite, de la consultant;
b) să pună la dispoziţia reprezentanţilor consultantului toate datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de acesta;
c) să plătească remuneraţia stabilită în cuantumul, în condiţiile şi la termenele stabilite prin prezentul contract, precum şi cheltuielile stabilite de comun acord potrivit prevederilor pct. 5.3.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ……………………………………………………. începând de la data de …………………………………………… ÅŸi până la data de …………………………………………….. .
4.2. ÃŽn cadrul termenului prevăzut la pct. 4.1., consultantul, la solicitarea verbală sau scrisă a beneficiarilor, va acorda consultanţă timp de ……….. lunar, pe bază de comenzi explicite ÅŸi procuri de împuternicire, în conformitate cu lista serviciilor ÅŸi a preÅ£urilor aferente specificate în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.
V. PREÅ¢UL ÅžI MODALITÄ‚Å¢I DE PLATÄ‚
5.1. Beneficiarul (clientul) se obligă să plătească consultantului ………………………. pentru durata lunară a consultanÅ£ei stabilită la pct. 4.2.
5.2. ÃŽn vederea compensării exclusivităţii acceptată de beneficiar conform prevederilor pct. 3.2., lit. a), consultantul acordă o reducere de …………. % a tarifelor prevăzute în anexa prezentului contract.
5.3 a) Beneficiarul este de acord să ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le face pentru realizarea clauzelor contractuale urmând ca justificarea lor să se facă pe bază de decont însoţit de documente justificative.
b) Prin cheltuieli rambursabile se înţelege:
1. taxele percepute de OSIM şi/sau de oficiile naţionale sau internaţionale;
2. onorariile mandatarilor autorizaţi din alte state, conform comenzilor primite de la consultant;
3. spezele ÅŸi/sau comisioanele bancare;
4. alte taxe, onorarii ÅŸi/sau speze.
c) Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinţă suspendarea continuării lucrărilor până la achitarea lor de către beneficiar (client).
VI. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI
6.1. În ceea ce priveşte asigurarea serviciilor prevăzute în prezentul contract, consultantul este persoană juridică şi are calitatea de agent al beneficiarului.
6.2. În această calitate, consultantul se obligă:
a) să plătească toate impozitele şi taxele prevăzute de lege;
b) să nu se angajeze în nici un fel de activitate, cu deosebire de consultanţă, care ar putea intra în conflict cu interesele beneficiarului.
VII. CLAUZA PENALÄ‚
7.1. Neplata la termen a remuneraÅ£iei stabilite precum ÅŸi a cheltuielilor rambursabile are drept consecinţă obligarea beneficiarului la penalităţi de întârziere de ………………………….. % pe zi.
VIII. FORÅ¢A MAJORÄ‚
8.1. Nici una dintre părÅ£ile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/ÅŸi de executarea în mod necorespunzător – total sau parÅ£ial – a oricărei obligaÅ£ii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaÅ£iei respective a fost cauzată de forÅ£a majoră, aÅŸa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forÅ£a majoră este obligată să notifice celeilalte părÅ£i, în termen de …………… (zile, ore), producerea evenimentului ÅŸi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinÅ£elor lui.
8.3. Dacă în termen de ………………….. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părÅ£ile au dreptul să-ÅŸi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
IX. NOTIFICÄ‚RI
9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre părţi celeilalte, este valabil îndeplinită, dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor.
9.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
XI. CLAUZA DE CONFIDENÅ¢IALITATE
11.1. PărÅ£ile se obligă să păstreze confidenÅ£ialitatea datelor, informaÅ£iilor ÅŸi documentelor pe care le vor deÅ£ine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .
XII. ÃŽNCETAREA CONTRACTULUI
12.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b) dacă beneficiarul face dovada că consultantul este angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate, cu deosebire de consultanţă, care ar putea intra în conflict cu interesele beneficiarului;
c) în urma notificării scrise a uneia dintre părţi;
d) consultantul sau beneficiarul nu-şi respectă vreuna dintre obligaţiile pe care şi le-a asumat prin prezentul contract.
12.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părÅ£i cu cel puÅ£in ….. zile înainte de data la care încetarea urmează să-ÅŸi producă efectele.
12.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de încetare a prezentului contract, are obligaţia să plătească consultantului contravaloarea serviciilor pe care i le-a prestat, în virtutea clauzelor acestuia.
12.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat încetarea contractului.
XIII. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
13.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ……………………………………. exemplare din care ……………………………………………………… astăzi ………………………………………, data semnării lui.

CONSULTANT

BENEFICIAR

Anexă

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenÅ£ialităţii datelor, informaÅ£iilor ÅŸi documentelor a fost încheiat între ……………………………………………… ÅŸi ……………………………………………. ÅŸi este conex contractului încheiat între acestea înregistrat sub nr. ………………………. din ……………………………….. .
I. OBIECT
1. InformaÅ£iile pe care le obÅ£ine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) ……………………………………………………………………. ca efect al executării contractului sus-menÅ£ionat sunt strict confidenÅ£iale.
2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii:
a) situaţia financiară;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pieţei;
d) procesele de fabricaţie;
e) licenţele sau brevetele de invenţii;
f) alte informaÅ£ii care reprezintă poziÅ£ia pe piaţă a (numele/denumirea) ……………………….. .
3. De asemenea, sunt confidenÅ£iale ÅŸi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziÅ£ia (numele, denumirea) …………………………………………………………………………………………
II. SFERA CIRCULAÅ¢IEI INFORMAÅ¢IILOR
4. (numele/denumirea) ……………………………………………………………………………………………………….. poate dezvălui informaÅ£ii sau poate pune la dispoziÅ£ie documente dintre cele menÅ£ionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menÅ£ionat.
5. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici ÅŸi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaÅ£iile confidenÅ£iale, cu excepÅ£ia cazului în care (numele/denumirea) ………………………………………………………………………………………………… aprobă în scris această posibilitate.
6. (numele/denumirea) ……………………………………………………………………………………………………….. va folosi informaÅ£iile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menÅ£ionat, fiind Å£inute să nu le utilizeze în nici un alt scop.
III. DURATA ANGAJAMENTULUI
7. Durata prezentului angajament este ………………………………….., în afară de cazul în care una dintre părÅ£i notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.
8. Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu …………….. zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. SANCÅ¢IUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI
9. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:
a) dacă informaÅ£iile erau cunoscute înainte de a fi fost obÅ£inute de la …………………………..;
b) informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;
c) dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;
e) ………………………………………. a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaÅ£ia.
V. ÃŽNCETAREA ANGAJAMENTULUI
11. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.
12. La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a încheiat în ………………………. exemplare, din care ………………………….., astăzi ………………………………………….. .

SEMNÄ‚TURILE PÄ‚RÅ¢ILOR

CONTRACT de consultanta pentru protectie proprietate industriala