Contract de furnizare servicii stomatologice

Model Contract de furnizare servicii stomatologice

I. Partile contractante
Casa de asigurari de sanatate …………………………………., cu sediul in municipiul/orasul
……………………, str. ……………………………. nr…, judetul/sectorul ………………..,
telefon/fax ……….., reprezentata prin presedinte/director general ………………………..,
si
Cabinet medical / stomatologie ………………………………, organizat:
– cabinet individual…………………, reprezentat prin medicul titular ………………………..
– cabinet asociat sau grupat…………….., reprezentat prin medicul delegat …………………
– societate civila medicala……………, reprezentata prin administratorul ……………………
– cabinet organizat ca persoana juridica…………, reprezentant legal: ……………………….
– cabinet care functioneaza in structura unei unitati cu personalitate juridica ……………….,
reprezentant legal: ………………………….., cu autorizatia de infiintare nr ……………….,
autorizatia sanitara nr………………., avand sediul in municipiul/orasul …………………………,
str………………………… nr……, bl…., sc……, et……, ap….., judetul/sectorul ……….,
telefon…………………., cont nr…………………, deschis la ……………………………….,
cod fiscal nr. ………………..
II. Obiectul contractului
Art. 1. – Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta
medicala stomatologica, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform
prevederilor cuprinse in Hotararea Guvernului nr.312/1999 pentru aprobarea contractuluicadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de
sanatate pe anul 1999 si in normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului
nr.312/1999.
III. Serviciile medicale stomatologice prestate
Art. 2. – Serviciile medicale stomatologice ce fac obiectul prezentului contract sunt cele
prevazute in Anexa nr. 7 “Lista serviciilor stomatologice si tarifele acestora” la normele
metodologice de aplicare a H.G. nr.312/1999.
Art. 3. – Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se desfasoara la
urmatoarele unitati ale furnizorului, altele decat sediul social:
1. …………………………….. din ……………………, str. ……………………. nr. …,
bl…., sc…., sectorul/judetul ………………, telefon/fax……………………, cu autorizatia
de functionare nr…………./…………….., eliberata de ……………………, si acreditare in
sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr ……./ ……. medic ……………………….,
acreditat de catre comisia de acreditare ……… prin …………………………., nr. ……
din…………………….;
2. …………………………….. din ……………………, str. ……………………. nr. …,
bl…., sc…., sectorul/judetul ………………, telefon/fax……………………, cu autorizatia
de functionare nr…………./…………….., eliberata de ……………………, si acreditare in
sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr ……./ ……. medic ……………………….,
acreditat de catre comisia de acreditare ……… prin …………………………., nr. ……
din…………………….;
3. …………………………….. din ……………………, str. ……………………. nr. …,
bl…., sc…., sectorul/judetul ………………, telefon/fax……………………, cu autorizatia
de functionare nr…………./…………….., eliberata de ……………………, si acreditare in
sistemul asigurarilor sociale de sanatate nr ……./ ……. medic ……………………….,
acreditat de catre comisia de acreditare ……… prin …………………………., nr. ……
din…………………….;
4. …
2
Art. 4. – Furnizarea serviciilor medicale catre asigurati se va asigura prin:
1. medic ……………………………………….., acreditat de catre comisia de acreditare
……………………………………… prin ………………………….. nr. ………………………
din ………………………., codul medicului ………;
2. medic ……………………………………….., acreditat de catre comisia de acreditare
……………………………………… prin ………………………….. nr. ………………………
din ………………………., codul medicului ………;
3. medic ……………………………………….., acreditat de catre comisia de acreditare
……………………………………… prin ………………………….. nr. ………………………
din ………………………., codul medicului ………;
4. …
IV. Durata contractului
Art. 5. – Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2001.
Art. 6. – Daca nu este denuntat unilateral de catre una dintre parti, prezentul contract se
prelungeste in mod automat.
V. Obligatiile partilor
A) Obligatiile casei de asigirari de sanatate
Art. 7. – Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca plafonul lunar pe medic, in vederea decontarii serviciilor medicale
stomatologice conform Listei de servicii stomatologice si tarifele acestora;
b) sa deconteze furnizorului contravaloarea pentru prestari servicii medicale stomatologice catre
asigurati, la termenele convenite;
c) sa verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale stomatologice.
B) Obligatiile furnizorului de servicii medicale stomatologice
Art. 8. – Furnizorul are urmatoarele obligatii contractuale:
a) sa acorde asiguratilor ingrijirile medicale stomatologice contractate;
b) sa respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul stomatolog;
c) sa informeze, daca este cazul, medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul
stabilit, controalele si tratamentele efectuate sau orice alte aspecte care tin de sanatatea
asiguratului;
d) sa ofere relatii asiguratilor despre serviciile oferite si despre modul in care vor fi furnizate;
e) sa-si intocmeasca liste de asigurati, pe grupe de varsta, pe baza carora acorda servicii
medicale stomatologice preventive si sa le depuna la casa de asigurari de sanatate cu care
incheie contract;
f) sa anunte in scris, in momentul inscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la alt
medic stomatolog, atat medicul stomatolog de la care a plecat asiguratul, cat si casa de
asigurari de sanatate cu care a incheiat contract, in maximum ……. zile;
g) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele necesare, conform
reglementarilor in vigoare;
h) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate;
i) sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice asiguratilor, in caz de urgenta;
j) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat a pacientilor;
k) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, fara nici o discriminare, folosind totodata
formele cele mai eficiente si economice de tratament;
l) sa afiseze la cabinet, intr-un loc vizibil, programul de lucru al cabinetului medical si unde
se poate adresa asiguratul in situatii de urgenta survenite in afara orelor de program – numele
medicului, adresa, numarul de telefon;
m) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati,
precum si demnitatea si intimitatea acestora;
3
n) sa participe la cursurile de formare profesionala continua organizate in sistemul
asigurarilor sociale de sanatate;
o) sa transmita datele si informatiile solicitate de casa de asigurari de sanatate, privind
furnizarea serviciilor medicale si starea de sanatate a persoanelor pe care le-a consultat ori
tratat, fiind direct raspunzator de corectitudinea acestora si utilizand formularele impuse de
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
p) sa accepte controlul din partea casei de asigurari de sanatate si a colegiului medicilor din
Romania privind modul de desfasurare a intregii sale activitati;
q) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul mediu si
auxiliar;
r) sa anunte casa de asigurari de sanatate atunci cand este suspendat din functie, cand i-a
fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica sau acreditarea;
s) sa informeze asiguratii in scopul prevenirii imbolnavirilor si al pastrarii sanatatii;
t) sa informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de
asigurat;
u) sa participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurari de sanatate;
v) sa tina la loc vizibil si accesibil asiguratilor un registru, numerotat si parafat de casa de
asigurari de sanatate al sesizarilor, propunerilor si reclamatiilor asiguratilor;
w) sa sprijine personalul medical angajat sa participe la cursuri de perfectionare continua
organizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
x) sa respecte criteriile medicale de calitate.
VI. Modalitati de plata
Art. 9. – (1) Decontarea pentru prestari servicii medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora,
prevazute in Anexa nr.6 “Lista serviciilor stomatologice si tarifele acestora” la normele
metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 312/1999 si in limita unui plafon
lunar/medic, calculat conform cap. V pct. 6 din normele metodologice de aplicare a acesteia,
cu incadrarea in fondurile alocate asistentei medicale stomatologice.
(2) Urgentele stomatologice pot depasi plafonul lunar/medic cu maximum 10%.
Art. 10. – (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar, pana la data de 15
a fiecarei luni pentru primele doua luni ale fiecarui trimestru. La finele fiecarui trimestru,
dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, se face decontarea
ca urmare a regularizarii sumelor cuvenite trimestrului respectiv.
(2) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale stomatologice prestate se face pe baza
documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate.
Art. 11. – Plata serviciilor medicale stomatologice se face in contul nr.
……………………………….., deschis la C.E.C.
VII. Calitatea prestarii serviciilor medicale
Art. 12. – Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa se incadreze,
din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate
de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa
Nationala de Asigurari de Sanatate.
VIII. Raspunderea contractuala
Art. 13. – Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune
interese.
Art. 14. – Neplata in termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor
justificative a sumelor datorate prevazute in contract atrage penalitati egale cu majorarile
aferente pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
4
Art. 15. – Furnizorul de servicii medicale stomatologice garanteaza si raspunde de calitatea
serviciilor medicale acordate asiguratilor.
Art. 16. – Reprezentantul legal al cabinetului medical cu care casa de asigurari de sanatate a
incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. Acesta
raspunde material, civil si penal, in cazul in care se constata raportari eronate, conform
legislatiei in vigoare.
Art. 17. – Clauza speciala:
Orice imprejurare, independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii
contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si
exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul
acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo, greva.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte, in termen de 5 zile de la
data aparitiei respectivului caz de forta majora, si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii
cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti
prin neanuntarea in termen.
In cazul cand imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se
prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea
contractului.
IX. Incetarea si rezilierea contractului
Art. 18. – Prezentul contract poate fi denuntat in mod unilateral de catre furnizorul de
servicii medicale, cu conditia notificarii intentiei de denuntare cu cel putin 45 de zile
calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
Art. 19. – Contractul se reziliaza de plin drept, printr-o notificare scrisa, in urmatoarele
situatii:
a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii
prezentului contract;
b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai
mare de 3 luni;
c) daca medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
d) incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
e) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare a furnizorului;
f) contravine prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate.
Art. 20. – In situatiile urmatoare:
a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical,
casa de asigurari de sanatate nu aproba continuarea raporturilor contractuale si contractul se
considera desfiintat cu data la care a intervenit una din aceste situatii.
Art. 21. – Situatiile prevazute la art. 19 si art. 20. lit. b) se constata de catre casa de asigurari
de sanatate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane
interesate.
Situatiile prevazute de art. 20 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30
de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.
Art. 22. – Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante, pentru
neindeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificarii intentiei de reziliere cu cel
putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.
X. Corespondenta
Art. 23. – Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin
scrisori recomandate, cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul partilor.
5
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile de la momentul in care
intervin modificari ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figureaza in prezentul
contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.
XI. Modificarea contractului
Art. 24. – Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa
oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a
propunerilor de modificare cu cel putin …….. zile inaintea datei de la care se doreste
modificarea.
Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui
contract.
Art. 25. – Modificarile referitoare la plafonul lunar/medic ca urmare a recalcularii sumelor
cuvenite medicului in asistenta medicala stomatologica nu se negociaza si intra in vigoare de
la data comunicarii lor catre furnizorul de servicii medicale.
Art. 26. – Clauza speciala: Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte
prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice
clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu
putinta spiritului contractului.
XII. Solutionarea litigiilor
Art. 27. – Partile convin de comun acord ca orice litigiu ce decurge din prezentul contract sa
fie solutionat de Comisia Centrala de Arbitraj.
Art. 28. – Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori
cu alte pretentii decurgand din prezentul contract sunt supuse in prealabil unei proceduri
amiabile de solutionare.
Art. 29. – Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor
judecatoresti, potrivit legii, in cazul in care partile nu convin sa se adreseze Comisiei
Centrale de Arbitraj.
XIII. Alte clauze
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale
de sanatate a fost incheiat azi ………………………….., in doua exemplare a cate
………pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
Presedinte/Director general,
FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE
Reprezentantul legal,

Contract de furnizare servicii stomatologice