Acord de transfer

Model Acord de transfer

Încheiat astăzi ……………………..
la ……………………………………….

I. PĂRŢILE ACORDULUI
1.1. Clubul …………………………………… cu sediul în ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judeţul …………………………, înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. având funcţia de ………………….. în calitate de cedent, pe de o parte, şi
1.2. Clubul ……………………………………… cu sediul în ………………………… str. ………………………………. nr. …………., sectorul/judeţul ………………………., înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ………………………………….. din ………………………………. a ………………………….. reprezentat de …………………………………. având funcţia de ………………. în calitate de cesionar; în prezenţa jucătorului care face obiectul transferului,
au convenit să încheie prezentul acord de transfer, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Obiectul prezentului acord de transfer îl constituie transferarea jucătorului …………………………………… fiul lui ………………………… şi al ……………………………… născut la data de ……………………………………… în localitatea ………………………………………… sectorul/judeţul ……………………………………., domiciliat în ……………………………., str. ……………. nr. ………., bloc …………, scara ………., etaj ………., ap. …………, sector/judeţ ……………………………………………………………., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ……………………….. nr. ………………………………….. eliberat(ă) de ………………………………. la data de ………………………………., posedând legitimaţia de jucător nr. …………………….. din ……………………. de la clubul ……………………………… la clubul …………………………………………………………………………. .
III. DURATA TRANSFERULUI
3.1. Transferul este definitiv, începând cu data de ……………………………………………………………………….
sau
3.1. Transferul este temporar*, pe perioada de la ………………………. până la …………………………………..
IV. INDEMNIZAŢIA DE FORMARE/PROMOVARE
4.1. Odată cu semnarea prezentului acord de transfer, clubul cesionar îşi asumă următoarele obligaţii:
a) să plătească clubului cedent indemnizaţia de formare/promovare în valoare de ……………. lei, stabilită potrivit bazei de calcul anexe, care face parte integrantă din prezenta convenţie;
b) să retrocedeze clubului cedent jucătorul care face obiectul prezentului acord de transfer, la termenul-limită prevăzut de acesta, în cazul în care transferul este temporar;
c) să încheie, începând cu data transferului, contract individual de muncă sau convenţie civilă de prestări de servicii, cu respectarea legii.
V. ALTE CLAUZE
…………………………………………………………………………………………………..
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Prezentul acord de transfer, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul lui, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Prezentul acord de transfer a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi unul s-a depus şi înregistrat la ………………………………… .

CLUBUL CEDENT

CLUBUL CESIONAR

JUCĂTORUL

____________
*Durata transferului temporar nu poate depăşi termenul pentru care este încheiat contractul individual de muncă cu clubul cedent.

Acord de transfer