Acord de transfer

Model Acord de transfer

ÃŽncheiat astăzi ……………………..
la ……………………………………….

I. PÄ‚RÅ¢ILE ACORDULUI
1.1. Clubul …………………………………… cu sediul în ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judeÅ£ul …………………………, înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin SentinÅ£a civilă nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. având funcÅ£ia de ………………….. în calitate de cedent, pe de o parte, ÅŸi
1.2. Clubul ……………………………………… cu sediul în ………………………… str. ………………………………. nr. …………., sectorul/judeÅ£ul ………………………., înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin SentinÅ£a civilă nr. ………………………………….. din ………………………………. a ………………………….. reprezentat de …………………………………. având funcÅ£ia de ………………. în calitate de cesionar; în prezenÅ£a jucătorului care face obiectul transferului,
au convenit să încheie prezentul acord de transfer, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Obiectul prezentului acord de transfer îl constituie transferarea jucătorului …………………………………… fiul lui ………………………… ÅŸi al ……………………………… născut la data de ……………………………………… în localitatea ………………………………………… sectorul/judeÅ£ul ……………………………………., domiciliat în ……………………………., str. ……………. nr. ………., bloc …………, scara ………., etaj ………., ap. …………, sector/judeÅ£ ……………………………………………………………., posesorul buletinului/cărÅ£ii de identitate seria ……………………….. nr. ………………………………….. eliberat(ă) de ………………………………. la data de ………………………………., posedând legitimaÅ£ia de jucător nr. …………………….. din ……………………. de la clubul ……………………………… la clubul …………………………………………………………………………. .
III. DURATA TRANSFERULUI
3.1. Transferul este definitiv, începând cu data de ……………………………………………………………………….
sau
3.1. Transferul este temporar*, pe perioada de la ………………………. până la …………………………………..
IV. INDEMNIZAÅ¢IA DE FORMARE/PROMOVARE
4.1. Odată cu semnarea prezentului acord de transfer, clubul cesionar îşi asumă următoarele obligaţii:
a) să plătească clubului cedent indemnizaÅ£ia de formare/promovare în valoare de ……………. lei, stabilită potrivit bazei de calcul anexe, care face parte integrantă din prezenta convenÅ£ie;
b) să retrocedeze clubului cedent jucătorul care face obiectul prezentului acord de transfer, la termenul-limită prevăzut de acesta, în cazul în care transferul este temporar;
c) să încheie, începând cu data transferului, contract individual de muncă sau convenţie civilă de prestări de servicii, cu respectarea legii.
V. ALTE CLAUZE
…………………………………………………………………………………………………..
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Prezentul acord de transfer, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul lui, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Prezentul acord de transfer a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ÅŸi unul s-a depus ÅŸi înregistrat la ………………………………… .

CLUBUL CEDENT

CLUBUL CESIONAR

JUCÄ‚TORUL

____________
*Durata transferului temporar nu poate depăşi termenul pentru care este încheiat contractul individual de muncă cu clubul cedent.

Acord de transfer