oferta | model formularOferta de donatie

Act din categoria Diverse

1. Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ……………………………, fiul lui ………………………………. şi al ………………………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. ……………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal …..………………………., […]

model...