concesiune | model formularOferta de donatie

Act din categoria Diverse

1. Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeÅ£ ………………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. în (localitatea) …………………….. sector/judeÅ£ ……………………………, fiul lui ………………………………. ÅŸi al ………………………………………., posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………………. nr. ……………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal …..………………………., […]

model...

Contract de concesiune exclusiva

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI Societatea Comerciala ………………………………….. cu sediul social in …………….. str. ……………. nr. …………….. judetul/sector al municipiului Bucuresti …………………. inmatriculata in Registrul comertului …………….. sub nr. …………….. avand contul de virament nr. ………………. deschis la Banca ……………… functionand potrivit legislatiei statului …………………….. reprezentata legal prin ………………….. avand functia de ………………………… cetatean ……………… posesor […]

model...

CONTRACT de Concesiune comerciala

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. …, bloc …, ap. …, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin …………… in calitate de ………………….., denumita in continuare CONCEDENT si 2. S.C. ……………… din ……….., str. …………, nr. …., ap. …., inregistrata la Registrul […]

model...

model:

CONTRACT de Concesiune 2

Act din categoria Contracte comerciale

ÃŽncheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. (ministerul, consiliul judeÅ£ean sau local ori instituÅ£ia publică de interes local) ……………………………………………………………………………………………………………………………………, (localitatea) ……………………………………………………, str. …………………………………. nr. …………….., judeÅ£ul/sectorul ……………………………………………….., în calitate de concedent, pe de o parte, ÅŸi 1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. …………………………… nr. ……………………., bloc …………, scara ………….., […]

model...

model: