Oferta de donatie

Model Oferta de donatie

1. Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeÅ£ ………………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. în (localitatea) …………………….. sector/judeÅ£ ……………………………, fiul lui ………………………………. ÅŸi al ………………………………………., posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………………. nr. ……………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal …..………………………., ofer ca donatie lui …….…………………………………….. domiciliat în …………………………………………., judeÅ£ul/sectorul ………………..…………………, dreptul de concesiune asupra locului de veci situat în Cimitirul ………………..………………….., având dimensiunile de …………… ml x …………………….. ml, în suprafaţă de ………………….mp, amplasat în parcela ………………. fig. …………… poz. …………… .
2. Am dobândit dreptul de concesiune asupra locului de veci prin (donatie / mostenire) ……………….. potrivit (contract de donatie, certificat de moÅŸtenitor) ………………………………………………………….., autentificat/eliberat de Biroul Notarului Public …………………………… la data de …………………….. .
3. Cunosc dispoziÅ£iile legale cu privire la rezerva succesorală a ……………………………, dar precizez că doresc să fac prezenta ofertă de donatie cu scutire de raport.
4. Prin derogare de la dispoziţiile art. 814 Cod civil, subsemnatul sunt de acord ca donatia să-şi producă efectele din momentul acceptării ei de către donatar fără a mai fi necesar a se face comunicarea actului de acceptare.*)

DONATOR

___________
*) În cazul în care donatorul nu face menţiunea de la pct. 4, donatarul trebuie să comunice acceptarea.

Oferta de donatie