Act aditional cu clauza de confidentialitate

Model Act aditional cu clauza de confidentialitate

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din …………………..
în registrul DirecÅ£iei Generale de Muncă ÅŸi ProtecÅ£ie Socială a …………………
ÃŽncheiat astăzi …………………….
la ……………………………

ÃŽntre:
Angajatorul
• S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeÅ£/sector ……………………….., înregistrată la Oficiul Registrului ComerÅ£ului ……………………………, sub nr. …………………….. din ………………….., cod fiscal nr. ……………………………………. din ……………………………………………, având contul nr. ……………………………………………., deschis la ……………………\……………………………………………….., reprezentată de ………………………………….., cu funcÅ£ia de ………………………………………………..
sau
• AsociaÅ£ia/FundaÅ£ia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………………………………………………., str. …………………………….. nr. ………………, bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judeÅ£ ………………………., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin SentinÅ£a civilă nr. ………………………………………… din ………………………………….., a Tribunalului ………………………, codul fiscal nr. ……………………… din …………………………, având contul nr. ………………………….., deschis la …………………………….., reprezentată de ………………………………………………., cu funcÅ£ia de ………………………………………..
sau
• ÃŽntreprinderea/AsociaÅ£ia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………………………………….., str. …………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …………, apartament ………………., sector/judeÅ£ …………………………….., posesoarea autorizaÅ£iei nr. ………………. din ………………, eliberată de Primăria ………………………., codul fiscal nr. ………………………. din ……………………., având contul nr. ……………………………………., deschis la …………………………, reprezentată de ………………………, cu funcÅ£ia de ………………………,
Salariatul/angajatul
• D. …………………………………………….., domiciliat în …………………, str. …………………………………… nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeÅ£ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………. în (localitatea) ………………………………, sector/judeÅ£ ……………………………………………….., fiul lui ……………………………………………………… ÅŸi al ……………………, posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………. nr. ………………….., eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………………..,
au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul individual de muncă/convenţia civilă de prestări de servicii de mai sus, convenind asupra următoarelor clauze:
I. CLAUZE DE CONFIDENÅ¢IALITATE
1. Informaţiile pe care le obţine, potrivit prezentului act adiţional / contract de confidentialitate, salariatul/angajatul, ca efect al executării contractului individual de muncă/convenţiei civile de prestări servicii intervenite între părţi, sunt strict confidenţiale.
2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii, date şi documente de care salariatul a luat cunoştinţă sau incidental*):
a) situaţia financiară;
b) proiectele ÅŸi programele de afaceri;
c) produsele nelivrate;
d) procedeele de fabricaţie;
e) licenţele sau brevetele de invenţie;
f) rezultatele activităţii de cercetare/proiectare;
g) structura băncii de date;
h) modul de promovare a produselor; etc.
1. Salariatul/angajatul poate dezvălui informaÅ£ii sau date, ori poate pune la dispoziÅ£ie documente din domeniile menÅ£ionate la pct. 2 numai persoanelor implicate în executarea obligaÅ£iilor de serviciu care au legătură cu ele sau acelor persoane pentru care se dă aprobare în scris de către ……………………………………………………………………………………………………………… .
2. Salariatul/angajatul se obligă ca pe toată durata validităţii contractului individual de muncă/convenţiei civile de prestări servicii să nu-şi constituie o societate comercială cu obiect de activitate identic sau asemănător cu cel al societăţii angajatorului, să nu devină asociat sau acţionar într-o asemenea societate ori să-şi asume funcţia de administrator, membru în consiliul de administraţie sau cenzor într-o altă societate comercială cu obiect de activitate identic sau asemănător cu cel al societăţii angajatorului.
3. Salariatul/angajatul se obligă ca, timp de cel puÅ£in ….. ani de la data încetării contractului individual de muncă sau a convenÅ£iei civile de prestări de servicii, să păstreze confidenÅ£ialitatea informaÅ£iilor, datelor ÅŸi documentelor cu care a luat contact pe cale directă sau incidentală în cursul executării acestora.
4. În cazul în care salariatul/angajatul, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii, date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor pe care i le-a produs.
II. CLAUZE DE FIDELITATE
1. ÃŽn cazul în care salariatul/angajatul este trimis pe cheltuiala angajatorului la cursuri de pregătire sau de perfecÅ£ionare profesională (inclusiv la cele efectuate cu burse sau la stagii de pregătire practică sau specializare în străinătate), se obligă să lucreze la societatea angajatorului cel puÅ£in …….. ani.
2. ÃŽn cazul în care salariatul/angajatul reziliază contractul individual de muncă sau convenÅ£ia civilă de prestări de servicii înăuntrul termenului de ….. ani prevăzut la cap. II/pct. 1, se angajează să ramburseze toate cheltuielile suportate de angajator, proporÅ£ional cu timpul neservit în folosul acestuia. Prezentul act adiÅ£ional / contract de confidentialitate care face parte integrantă din contractul individual de muncă/convenÅ£ia civilă de prestări de servicii, s-a încheiat într-un număr de ………… exemplare, din care ………….. astăzi, data semnării lui.

ANGAJATOR

ANGAJAT

_______________
*) După caz, se înscrie în actul adiţional.

Act aditional cu clauza de confidentialitate