Act aditional cu clauza de confidentialitate

Model Act aditional cu clauza de confidentialitate

la contractul individual de muncă înregistrat sub nr. ……………… din …………………..
în registrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a …………………
Încheiat astăzi …………………….
la ……………………………

Între:
Angajatorul
• S. C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………………, str. …………………………. nr. ……………., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ……………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………, sub nr. …………………….. din ………………….., cod fiscal nr. ……………………………………. din ……………………………………………, având contul nr. ……………………………………………., deschis la ……………………\……………………………………………….., reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………………………..
sau
• Asociaţia/Fundaţia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………………………………………………., str. …………………………….. nr. ………………, bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judeţ ………………………., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ………………………………………… din ………………………………….., a Tribunalului ………………………, codul fiscal nr. ……………………… din …………………………, având contul nr. ………………………….., deschis la …………………………….., reprezentată de ………………………………………………., cu funcţia de ………………………………………..
sau
• Întreprinderea/Asociaţia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul în (localitatea) ………………………………………….., str. …………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …………, apartament ………………., sector/judeţ …………………………….., posesoarea autorizaţiei nr. ………………. din ………………, eliberată de Primăria ………………………., codul fiscal nr. ………………………. din ……………………., având contul nr. ……………………………………., deschis la …………………………, reprezentată de ………………………, cu funcţia de ………………………,
Salariatul/angajatul
• D. …………………………………………….., domiciliat în …………………, str. …………………………………… nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………. în (localitatea) ………………………………, sector/judeţ ……………………………………………….., fiul lui ……………………………………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………. nr. ………………….., eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………………..,
au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul individual de muncă/convenţia civilă de prestări de servicii de mai sus, convenind asupra următoarelor clauze:
I. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE
1. Informaţiile pe care le obţine, potrivit prezentului act adiţional / contract de confidentialitate, salariatul/angajatul, ca efect al executării contractului individual de muncă/convenţiei civile de prestări servicii intervenite între părţi, sunt strict confidenţiale.
2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii, date şi documente de care salariatul a luat cunoştinţă sau incidental*):
a) situaţia financiară;
b) proiectele şi programele de afaceri;
c) produsele nelivrate;
d) procedeele de fabricaţie;
e) licenţele sau brevetele de invenţie;
f) rezultatele activităţii de cercetare/proiectare;
g) structura băncii de date;
h) modul de promovare a produselor; etc.
1. Salariatul/angajatul poate dezvălui informaţii sau date, ori poate pune la dispoziţie documente din domeniile menţionate la pct. 2 numai persoanelor implicate în executarea obligaţiilor de serviciu care au legătură cu ele sau acelor persoane pentru care se dă aprobare în scris de către ……………………………………………………………………………………………………………… .
2. Salariatul/angajatul se obligă ca pe toată durata validităţii contractului individual de muncă/convenţiei civile de prestări servicii să nu-şi constituie o societate comercială cu obiect de activitate identic sau asemănător cu cel al societăţii angajatorului, să nu devină asociat sau acţionar într-o asemenea societate ori să-şi asume funcţia de administrator, membru în consiliul de administraţie sau cenzor într-o altă societate comercială cu obiect de activitate identic sau asemănător cu cel al societăţii angajatorului.
3. Salariatul/angajatul se obligă ca, timp de cel puţin ….. ani de la data încetării contractului individual de muncă sau a convenţiei civile de prestări de servicii, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi documentelor cu care a luat contact pe cale directă sau incidentală în cursul executării acestora.
4. În cazul în care salariatul/angajatul, cu intenţie sau din culpă, divulgă informaţii, date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor pe care i le-a produs.
II. CLAUZE DE FIDELITATE
1. În cazul în care salariatul/angajatul este trimis pe cheltuiala angajatorului la cursuri de pregătire sau de perfecţionare profesională (inclusiv la cele efectuate cu burse sau la stagii de pregătire practică sau specializare în străinătate), se obligă să lucreze la societatea angajatorului cel puţin …….. ani.
2. În cazul în care salariatul/angajatul reziliază contractul individual de muncă sau convenţia civilă de prestări de servicii înăuntrul termenului de ….. ani prevăzut la cap. II/pct. 1, se angajează să ramburseze toate cheltuielile suportate de angajator, proporţional cu timpul neservit în folosul acestuia. Prezentul act adiţional / contract de confidentialitate care face parte integrantă din contractul individual de muncă/convenţia civilă de prestări de servicii, s-a încheiat într-un număr de ………… exemplare, din care ………….. astăzi, data semnării lui.

ANGAJATOR

ANGAJAT

_______________
*) După caz, se înscrie în actul adiţional.

Act aditional cu clauza de confidentialitate