Angajament de garantie

Model Angajament de garantie

Subsemnatul(a)……………………………….domiciliat(ă) în …………………………………., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ………….. nr. …………………. eliberat de ……………………….. la data de …………………….., angajat al S.C. ……………………………………………….. cu sediul în ……………………… în funcţia de …………………………………… având un salariu lunar brut de …………………………… lei, mă oblig prin prezentul înscris să-l garantez integral pe numitul (a) ………………………………. domiciliat(ă) în……………………………………………….identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ………… nr. ………… eliberat de ……………………………. la data de …………………….., în îndeplinirea obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de prestări servicii nr. ………….. din …………………încheiat între ……………………………….. şi numitul(a)………………………………… (in continuare „Contractul”),

Mă oblig, de asemenea, să garantez pentru orice prejudiciu material sau de altă natură, produs ……………………………………. de către persoana garantată de mine, în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce îi revin conform Contractului.

Mă oblig, să notific ……………………………………….. orice schimbare de adresă şi/ sau loc de muncă ale subsemnatului/subsemnatei în termen de maxim 10 zile de la realizarea unor astfel de schimbări.

Prezentul înscris este parte integrantă a Contractului.

FIDEJUSOR

Angajament de garantie