oficiu postal | model formularDelegatie

Act din categoria Diverse

SC SOCIETATE SRL Cod fiscal: R1234567 Strada Numelui nr.4 Sect.3, Bucuresti DELEGATIE Domnul Alexandru Ioan Mircescu, posesor a C.I. seria AB nr. 123456, eliberat de Sectia 65 Politie la data de 3 martie 2003, angajat al societatii in functia de ……………… este imputernicit sa reprezinte firma noastra la Administratia Fianciara / Oficiul Postal / Banca […]

model...

Procura de ridicare a pensiei de la oficiul postal

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de ……………………………., în localitatea …………………………………, de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeÅ£ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………. eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...