Modele de Contracte comercialeContract de garantie personala

Subsemnatul(a) ………………………………………………. domiciliat(a) in …………………, str…………………………………., nr……….., bl……………… sc…….., et………., ap……….., judetul(sectorul)……………… telefon…………….., legitimat(a) cu B.I. seria ……………….. nr….……….., eliberat de ……………, la data de………………………, salariat(a) cu contract de munca pe durata nedeterminata de la data de ……………….., in functia de ……………………, la……………………………………………, cu sediul in ……………………………., str………………………………….., nr……………, judetul(sectorul)……………, telefon………………., inmatriculata in Registrul Comertului […]

model...

model:

CONTRACT de Garantie

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………………. la …………………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………….., cu sediul social în Bucureşti, str. ………………………………… nr. ….., sectorul …., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………… sub nr. ……………………… din …………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………., reprezentată de ………………………………………. cu funcţia de …………………………………. în calitate de angajator, pe de o parte şi […]

model...

model:

CONTRACT de Gaj fara deposedare

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Dl./D-na ……………………………. domiciliat in ………………. posesor al B.I. seria …….. nr. …………… in calitate de DEBITOR GIRANT (garant) si BANCA (sucursala) …………………………………….. . cu sediul in ……………… reprezentata prin ……………………… in calitate de CREDITOR, denumita in continuare BANCA a intervenit prezentul contract de gaj fara deposedare, cu urmatoarele clauze: Art. 2. […]

model...

model: ,

CONTRACT de gaj comercial

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ………………………………. nr. …………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judeţ/sector ………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………….., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ……………………….., având contul nr. …………………………, deschis la […]

model...

model:

CONTRACT de gaj bancar

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………………………… la ………………………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul în (localitatea) ……… România, reprezentată legal prin …………………., domiciliat în …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judeţ/sector ………………………………, cu funcţia de ……………………………., în baza împuternicirii nr. ………………. din ……………………… în calitate de creditor gajist, […]

model...

model:

CONTRACT de Gaj 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………………………… la ………………………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul în (localitatea) ……… România, reprezentată legal prin …………………., domiciliat în …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judeţ/sector ………………………………, cu funcţia de ……………………………., în baza împuternicirii nr. ………………. din ……………………… în calitate de creditor gajist, […]

model...

model:

CONTRACT de GAJ

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE S.C. ………………………… cu sediul în ………………………. telefon …………….. fax ………………….. înmatriculată în Registrul Comerţului …………………. sub nr. ……………………… având cont curent nr. …………………. la Banca ………………… şi codul fiscal nr. ………………….. prin reprezentanţii legali …………………… în calitate de CREDITOR GAJIST şi S.C. ……………………………. cu sediul în ………………….. telefon ………………. fax …………… […]

model...

model:

Contract de furnizare servicii stomatologice

Act din categoria Contracte comerciale

I. Partile contractante Casa de asigurari de sanatate …………………………………., cu sediul in municipiul/orasul ……………………, str. ……………………………. nr…, judetul/sectorul ……………….., telefon/fax ……….., reprezentata prin presedinte/director general ……………………….., si Cabinet medical / stomatologie ………………………………, organizat: – cabinet individual…………………, reprezentat prin medicul titular ……………………….. – cabinet asociat sau grupat…………….., reprezentat prin medicul delegat ………………… – societate civila medicala……………, […]

model...

CONTRACT de Franciza

Act din categoria Contracte comerciale

Nr. ……………… Data …………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………., str. ………………………………… nr. …………………….., bloc …………., scara ………., etaj …….., apartament ….., judeţ/sector ………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………………., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………………. din ……………………….., având contul nr. …………………………………………………., deschis la ……………………………….., […]

model...

model:

CONTRACT de Franchising

Act din categoria Contracte comerciale

S.C. …………… avand sediul in …………… si inregistrata in Registrul comertului sub nr. ………… reprezentata prin ………….. denumita in cele ce urmeaza “Franchisor” Si S.C. …………… avand sediul in …………… si inregistrata in registrul comertului sub nr. ………. reprezentata prin …………. denumita in cele ce urmeaza “Franchisee”, unde: Franchisorul desfasoara o activitate de si si-a […]

model...