renta | model formularContract de renta viagera

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………, fiul lui …………………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….., nr. […]

model...