Contract de renta viagera

Model Contract de renta viagera

Încheiat astăzi …………….
la ………………………………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………, fiul lui …………………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….., nr. ……………………., eliberat de …………………………, cod numeric personal ………………………………………, în calitate de credirentier, pe de o parte, şi
1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ………………………………, nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ……………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……………, nr. ………………., eliberat de …………………………….., cod numeric personal …………………………………., în calitate de debirentier, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de rentă viageră, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Credirentierul transmite debirentierului cu titlu oneros/gratuit următoarele bunuri1) ………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
2.2. Credirentierul declară că bunurile nu au fost scoase din circuitul civil, rămânând continuu în stăpânirea sa, în mod legal, nu sunt grevate de sarcini sau servituţi şi garantează pe debirentier împotriva evicţiunii, totale sau parţiale, în conformitate cu prevederile art. 1337 din Codul civil.
sau
2.2. Credirentierul plăteşte suma de …………………… lei debirentierului, cu scopul ca acesta din urmă să plătească credirentierului o rentă lunară de …………………………………… lei, până la decesul credirentierului.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul începe să-şi producă efectele o dată cu plata primei rate la data de ………………………, asigurându-se o rentă viageră anuală de ………………….. lei, plătibilă la locuinţa credirentierului, în rate lunare egale, în ziua a ……………………. a fiecărei luni.
3.2. La data decesului credirentierului …………………………… încetează şi plata rentei viagere, din chiar ziua decesului acestuia. Moştenitorii vor primi renta viageră restantă, după ce vor face dovada calităţii de moştenitori.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Obligaţiile debirentierului sunt următoarele:
a) garantează cu2) (ipotecă, fidejusiune etc.) ………………………………. plata rentei viagere şi se obligă că nu va diminua această garanţie;
b) să plătească renta la termenele stabilite;
c) în caz de rezoluţiune a contractului are obligaţia de a institui credirentierului bunurile/suma primită;3)
d) dacă intervine anularea contractului din culpa sa, se obligă să repare credirentierului prejudiciul cauzat.
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Contractul de rentă viageră încetează:
a) prin moartea persoanei în favoarea căreia s-a constituit renta;
b) la împlinirea termenului de prescripţie extinctivă; 4)
VI. CLAUZA PENALĂ
6.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi daune-interese în valoare de …………………………….., astfel: ……………… .
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
7.2. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
7.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care …………………… astăzi, data semnării lui.

CREDIRENTIER,

DEBIRENTIER,

NOTE:
1) În cazul în care obiectul contractului de rentă viageră îl constituie un teren, actul se întocmeşte în formă autentică.
2) Conform art. 1646 Cod civil, persoana în favoarea căreia s-a constituit renta, cu titlu oneros, poate cere desfiinţarea contractului, dacă debirentierul nu oferă garanţiile promise.
3) Conform art. 1647 Cod civil, contractul de rentă viageră este un contract aleatoriu, a cărui rezoluţiune nu poate fi cerută de către credirentier pentru neexecutare. Şi totuşi, rezoluţiunea contractului va fi posibilă atunci când părţile au înscris în contract un pact comisoriu expres.
4) Atunci când, la moartea credirentierului, rămân sume restante, moştenitorii acestuia au dreptul să urmărească sumele scadente la data decesului. Dreptul la acţiune, prin care se pretind ratele scadente, se va exercita în termenul general de prescripţie de trei ani. Renta viageră fiind un contract cu executare succesivă, termenul de prescripţie se va calcula raportat la fiecare rată de rentă în parte.

Contract de renta viagera