indiviziune | model formularProcura de iesire din indiviziune (loc de veci)

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de iesire din indiviziune

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………… cetăţean …………………………………., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex …………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………. nr. …………………….. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Chemare in judecata Iesire din indiviziune (partaj, imparteala)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) in …………. str. ……….. nr. …. apartamentul nr. …. chem in judecata pe …………. domiciliat in …………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati iesirea noastra din indiviziune asupra imobilului din ………… str. ……… nr. …. nr. carte funciara ………… […]

model...