Procura de constituire a unei ipoteci

Model Procura de constituire a unei ipoteci

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea ………………………………, de sex …………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. …………………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetăţean …………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ …………………………….., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………………., să mă reprezinte, cu depline puteri, la constituirea unui drept real de ipotecă în favoarea …………… …………………………………., pentru garantarea restituirii creditului în lei, echivalentul ……………………. ………………….. în dolari S.U.A., acordat de această bancă lui ……………………………………………………, având ca obiect apartamentul nr. …………………….. situat în …………………………………………., pe care îl deţinem în coproprietate şi în cote-părţi egale, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. …………………………… din ………………………………… de ……………………………… şi transcris în Cartea funciară sub nr. …………………………………….. de ………………………………………… .
În acest scop, mandatarul meu va face dovada proprietăţii mele asupra apartamentului, va solicita eliberarea certificatului de sarcini şi se va prezenta în faţa notarului public pentru autentificarea contractului de garanţie imobiliară pe care-l va semna, în numele meu şi pentru mine, şi va îndeplini, ulterior, formalităţile necesare pentru înscrierea ipotecii la ……………………………………… .
Declar prin prezenta că, potrivit art. 1781 Cod civil, consimt la înscrierea ipotecii în Cartea funciară.
În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ………… exemplare, la ………., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ……………… exemplare.

MANDANT

Procura de constituire a unei ipoteci