Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale

Model Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ……………………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ………………………. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetăţean …………………….., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………., de sex ……………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ …………………………….., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ……………………………………, cod numeric personal ……………………………………………………., să mă reprezinte, în calitatea mea de asociat/acţionar al Societăţii Comerciale …………………………… S.R.L./S.A., cu sediul social în ………………………………….., sector/judeţ ………………………………………, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………… sub nr. ……………/……………./……….., în faţa oricăror persoane fizice şi juridice în orice problemă, de orice natură, care ar deriva din calitatea mea de asociat/acţionar şi/sau de aceea de administrator al societăţii.
În acest scop, mandatarul meu mă va reprezenta, cu depline puteri de decizie, în adunările generale, ordinare sau extraordinare, va putea hotărî acţiuni conforme cu statutul societăţii şi cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru desfăşurarea oricăror activităţi producătoare de beneficii, va încheia contracte cu orice persoană fizică sau juridică din România şi din străinătate, va negocia clauzele acestora şi condiţiile cele mai avantajoase pentru societate, va urmări executarea tuturor contractelor încheiate de societate, va putea efectua orice operaţiuni de import-export în condiţiile legii, îndeplinind toate formalităţile necesare pentru introducerea sau scoaterea unor produse din România, va putea achita sau primi sumele de bani din executarea contractelor şi, în general, mă va reprezenta legal în toate circumstanţele legate de aportul şi, respectiv, calitatea mea de asociat/acţionar al societăţii şi de administrator al acesteia.
Mandatarul meu va putea decide majorarea capitalului social, schimbarea sediului societăţii sau a formei sale juridice, modificarea obiectului de activitate şi orice alte modificări ale actului constitutiv, precum şi cesionarea tuturor părţilor sociale, în care scop, va negocia clauzele contractelor de cesiune de părţi sociale şi va plăti sau va primi contravaloarea acestora, mă va reprezenta la încheierea tuturor actelor adiţionale ce se impun a fi efectuate, pe care le va semna în numele meu şi pentru mine, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
În cazul în care va considera ca fiind în interesul meu, mandatarul meu va putea hotărî dizolvarea şi lichidarea societăţii, în condiţiile actului constitutiv şi în condiţiile dispoziţiilor legale, va încheia actul adiţional corespunzător şi mă va reprezenta în faţa judecătorului delegat şi la Oficiul Registrului Comerţului pentru înscrierea menţiunii de dizolvare a societăţii comerciale şi de începere a procedurii de lichidare, va putea formula orice fel de declaraţii sau cereri, mă va reprezenta în cazul introducerii unor eventuale opoziţii din partea creditorilor societăţii, va administra toate probele necesare şi, în general, va face tot ceea ce va crede de cuviinţă în vederea lichidării societăţii şi repartizării patrimoniului acesteia.
Totodată, mandatarul meu este împuternicit ca, în numele meu şi pentru mine, să efectueze orice operaţiune bancară în conturile existente ale societăţii sau, după caz, să deschidă noi conturi şi, în acest scop, va putea face depuneri, retrageri, transferuri sau lichidări, să verifice situaţia conturilor, să obţină şi să confirme extrasele de cont şi, în general, să mă reprezinte, cu depline puteri, în relaţiile cu orice bancă din România, atunci când trebuinţa o va cere.
Prezentul mandat este valabil până la revocarea expresă a sa, notificată mandatarului, iar în baza lui, acesta va face tot ceea ce va crede de cuviinţă pentru apărarea drepturilor şi intereselor mele, reprezentându-mă în faţa autorităţilor administrative, financiare sau bancare şi a instanţelor judecătoreşti, precum şi în faţa oricăror persoane fizice şi juridice.
În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna în numele meu şi pentru mine, în calitate de asociat/acţionar şi de administrator al Societăţii Comerciale …………………………. S.R.L./S.A. oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în …….. exemplare, la …………….., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ……………. exemplare.

MANDANT

Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale