Procura de constituire a unei societati comerciale

Model Procura de constituire a unei societati comerciale

Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetăţean …………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….., nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetăţean ………………………., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în …………………………………….., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ………………………. eliberat de …………………………… la data de ……………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………, pentru a realiza, pentru mine şi în numele meu, toate operaţiunile şi procedurile impuse de lege, în vederea constituirii unei societăţi comerciale (tipul societăţii) ………………………… având denumirea de ……………………………., cu sediul social în ……………………………………., str. ………………………………………………….. nr. …………….., sector/judeţ ……………………………………………………… .
În realizarea mandatului său, împuternicitul meu este învestit cu puteri depline pentru a mă reprezenta la orice notar public, la instanţele judecătoreşti competente, la Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comerţului, la organele Ministerului Finanţelor, precum şi în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, în vederea redactării, semnării şi autentificării Actului constitutiv al societăţii, obţinerii autorizării, înmatriculării şi înregistrării societăţii.
De asemenea, dacă în cursul sau ulterior îndeplinirii mandatului său, se va impune modificarea Actului constitutiv, împuternicitul meu este învestit, cu puteri depline, să mă reprezinte la orice notar public, la instanţele judecătoreşti competente, la Monitorul Oficial, la Registrul Comerţului, la organele Ministerului Finanţelor, precum şi în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, în vederea redactării, semnării şi autentificării, obţinerii eventualelor acte adiţionale la Actul constitutiv al societăţii, semnării contractelor de cesiune de părţi sociale/acţiuni/părţi de interes, precum şi oricăror alte documente şi înscrisuri care se vor impune în legătură cu respectiva modificare.
Pentru îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu este abilitat cu puteri depline pentru a semna pentru mine şi în numele meu, orice act, contract, cerere, declaraţie sau renunţare la recurs, oriunde va fi nevoie, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ………. exemplare, la …………, astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ………………. exemplare.

MANDANT

Procura de constituire a unei societati comerciale