Procura de donatie a unui teren

Model Procura de donatie a unui teren

Subsemnatul ………………………………………………………………. cetăţean …………………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetăţean ……………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ………………………………., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. ……………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ …………………………….., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de …………………………………., cod numeric personal …………………………………………………….., ca în numele meu şi pentru mine să îndeplinească toate formalităţile necesare donării către ……………………………………………………….. cu domiciliul în ……………………………………………… a dreptului nostru de proprietate asupra terenului în suprafaţă de …………………………………………….. mp, amplasat în tarlaua …………………………………… parcela …………………………….., având următoarele vecinătăţi: la Nord ……………………, la Est …………., la Sud ………….. şi la Vest …………….. .
Menţionez că terenul descris mai sus a fost dobândit prin …………………………… de la ……………… conform ………………………………………………………………………… .
Mandatarul meu va obţine actele şi certificatele necesare contractului de donaţie, va semna actul de donaţie în formă autentică, va solicita radierea din evidenţele fiscale şi va îndeplini toate operaţiunile impuse de lege.
Totodată, declar că terenul ce se donează este liber de orice sarcini şi de urmăriri de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică, fiind în mod legal şi continuu în posesia şi proprietatea mea, de la data dobândirii şi până în prezent, eu, donatorul, garantându-l pe donatar împotriva oricărei evicţiuni, potrivit art. 828 Cod civil.
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, împuternicitul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ………….. exemplare, la …………., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ……………. exemplare.

MANDANT

model: ,

Procura de donatie a unui teren